Etkinlikler Tedbirler Altında Yapılacak

Etkinlikler Tedbirler Altında Yapılacak

%50 oranında azaltılması hedefi çerçevesinde sorum- lu paydaş kurum ve kuru- luşlarla işbirliği içerisinde çok önemli proje/etkinlik- ler hayata geçirilmiştir.

Trafik        kazalarından kaynaklı  can  kayıplarının

%50 oranında azaltılma- sına yönelik geliştirilen sistem yaklaşımı ile etkin ve yoğun denetim/bilgi- lendirme/bilinçlendirme, eğitim ve benzeri faaliyet- ler uygulamaya geçirilmiş

1-7 Mayıs tarihleri ara- sında kutlanan 'Karayolları Trafik Haftası' etkinlikleri hakkında Yozgat Valiliği açıklama yaptı.Yozgat Valiliği, 1-7 Ma- yıs tarihleri arasında kut- lanacak olan "Karayolları Trafik Haftası" etkinlikleri,Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan ted- birlerle örtüşecek şekilde icra edileceğini duyurdu.Valilikten yapılan açık- lama da İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl'e Karayol- ları Trafik Haftası Etkinlik- leri konulu yazı gönderdiğihatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tara- fından gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi; "2012 yılında uygulamaya konu- lan "2011-¬2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultu- sunda, trafik kazalarından

 

zırlanan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021¬2030) ve  Karayo- lu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-¬2023) Sayın Cumhurbaşkanımızın ona- yı ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu belge her yö- nüyle gelişmekte ve ilerle- mekte olan ülkemizin tra- fik güvenliği konusundaki gelişimine katkı sağlayacak kaynak çalışmalardan biri- dir.

Bu kapsamda trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, karayollarını kullananların kurallara uy- maları yönündeki farkın- dalığın ve paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve

 

koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan kat- kılarının artırılması ama- cıyla her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü

"Karayolu Trafik Gü- venliği Günü", takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanmak- tadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na dayanı- larak çıkarılan Karayolu Trafik Güvenliği v e Trafik Haftası Yönergesi gereğince İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandar- ma Genel Komutanlığı) ve diğer paydaşların katılımı ile 01¬07 Mayıs 2021 tarih- leri arasında düzenlenecek

 

olan Karayolu Trafik Haf- tası etkinliklerinin Korona- virüs (Covid¬19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ör- tüşecek şekilde icra edilme- si amacıyla;

2021 yılı Karayolu Tra- fik Haftası süresince 2020 yılında   kullanılan   "Evde- yim  Ama  Trafik  Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottosu ile birlikte  "Emniyet  Kemeri- mi Unutmam" mottosu da etkin olarak kullanılacaktır. Trafikte emniyet kemeri kullanımının araç sürücü- leri kullanımı ve yol kulla- nıcıları   nezdinde   yaygın- laştırmak,   araç   içerisinde emniyet kemeri kullanımı-

 

nın önemini vurgulamak amacıyla Karayolu Trafik Haftası süresince trafik gü- venliğine katkı sağlayacak hususlarda ulusal, yerel ba- sın yayın organları ve sos- yal medyada paylaşımına yönelik çalışmalar yürütü- lecektir.

Trafik güvenliği kapsa- mında yürütülen faaliyet- lere toplumsal destek sağ- lamak için bilgilendirme/ bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güven- liğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek dav- ranışlar ulusal, yerel basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşılacaktır."

Rukiye Büyüksoy

6 Mayıs 2021 Perşembe tarihinde eklendi ve 182 kez okundu

YORUMLAR

0 yorum yapıldı
Üye girişi yapmak için tıklayınız