2022-2023 YILI PERİYODİK ÖLÇÜMLEME VE KALİBRASYON HİZMETİ YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2022-2023 YILI PERİYODİK ÖLÇÜMLEME VE KALİBRASYON HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/74099

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542175070-2176633 - 3542176671

c) Elektronik Posta Adresi

:

yozgat.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Kısım 62 Kalem cihaza ait 24 aylık Biyomedikal Metroloji Kalibrasyon Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Yozgat Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Çayıralan Devlet Hastanesi, Sorgun Devlet Hastanesi, Saraykent Devlet Hastanesi, Sarıkaya Devlet Hastanesi, Çekerek Devlet Hastanesi, Şefaatli Devlet Hastanesi, Yerköy Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Çandır İlçe Devlet Hastanesi, Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi, Aydıncık İlçe Devlet Hastanesi, Kadışehri İlçe Devlet Hastanesi, İl Ambulans Servisi, Şefaatli Toplum Sağlığı Merkezi, Çayıralan Toplum Sağlığı Merkezi, Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Evleri, Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi, Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sarıkaya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Merkez Tsm, Ketem, Verem Savaş, Halk Sağlığı Laboratuvarı

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No: 42/A Merkez / YOZGAT / 3. Kat Eğitim Salonu

b) Tarihi ve saati

:

23.02.2022 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Yüklenici firma teknik şartnamedeki maddelerde belirtilen hususlara dair " her maddeye cevap içeren Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi " hazırlayacak ve teklifle dosyasında teslim edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Yüklenici Firma Tarafından İhale Dosyası İle Birlikte Sunulacak Belgeler: -ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, -Türk Akreditasyon Kurumu tarafından alınan "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartları" Belgesi, -Sorumlu müdür belgesi ve diploması, -Kullanılacak referans donanımın isim/marka/ model/ seri no/ ve gelecek kalibrasyon tarihi bazında envanter bilgisini içeren liste -Kalibrasyonda kullanılacak cihazların bilgileri ve ilgili cihazlara ait kalibrasyon belgeleri, -Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzuna göre parametre değerleri, -Envanterde belirtilen cihazların her biri için ayrı ayrı iş yükü analizi yapılarak gerekli kalibrasyon süresinin yer aldığı liste, -Yetki gruplarına göre SGK hizmet dökümü, -TİTCK tarafından alınan eğitim belgeleri, -TS 60601-2-66 belgesi, -TS 9595-60601-2-66 belgesi, -TS 9595-1 EN 60645-1, -TS EN 12469 uygunluk belgesi,

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış olan Kalibrasyon Hizmetleri Alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No: 42/A Merkez / YOZGAT / Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                                                (i-1552598)