ŞEFAATLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Şefaatli Belediye Başkanlığına ait aşağıda özellikleri yazılı Bahçelievler Parkı (103 Ada 29 Parsel) (Bahçelievler Mah. Karasu Sok.) kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi göre KDV hariç açık artırma usulü ile satılacaktır.

1- İhale 07/02/2022 Pazartesi günü saat:14:30'da Şefaatli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İştirakçiler istenilen belgelerle birlikte ihale saatinde hazır bulunacaklardır.

2- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

a) Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı), İmza Beyannamesi,

b) Tebligat için adres beyanı,

c) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri; Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin, "Kafeterya, Çay Bahçesi, Pastane işletmeciliği ve Yemek Sunum Hizmetleri" olanlarından birinde faaliyet gösterdiğine dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ve yahut da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

f) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Şefaatli Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Şefaatli Belediyesi Veznesinden alınacaktır.)

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi,

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat Mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.'na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir,

j) İsteklilerin 07/02/2022 Pazartesi günü saat:12:30'a kadar istenen belgeleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3- İhaleye katılamayacak olanlar:

a) 2886 sayılı kanunun 6 ıncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

b) Belediyemizde daha önceden ihaleye giripte günün şartname hükümlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyenler ihaleye katılamazlar, ihale bu kişiler veya şirketler üzerinde kalsa dahi Belediyece tek taraflı olarak feshedilir.

4- İhale ile ilgili şartname, Şefaatli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir ve şartname imzalanmak suretiyle 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

5- İstekliler ihale konusu park alanını, mesai saatleri içinde Zabıta Personelleri nezdinde görebilir ve inceleyebilirler.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                                                                                    (i-1538952)