TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

9 aylık 2021 yılı 54 kalem temizlik ve kırtasiye alım ihalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2021/687485

1-İdarenin

a) Adresi: Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası: 3542175070-2176633 - 3542176671

c) Elektronik Posta Adresi: yozgat.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: Bağlı Sağlık Tesislerimiz için 54 KALEM KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, ADSM , Sorgun Devlet Hastanesi, Yerköy Devlet Hastanesi, Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi, Sarıkaya Devlet Hastanesi, Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay Devlet Hastanesi, Çayıralan Devlet Hastanesi, Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi depolarına teslim edilecektir. ENTEGRE HASTANELER (Çandır İlçe Devlet Hastanesi, Kadışehri İlçe Devlet Hastanesi , Aydıncık İlçe Devlet Hastanesi , Yeni Fakılı İlçe Devlet Hastanesi )'in malzemeleri İl Sağlık Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi: İhale konusu malzemeler idarenin siparişlerine göre peyderpey teslim edilecektir. İşe başlama tarihinden itibaren idarenin ihtiyaçları doğrultusunda, yazılı siparişleri müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde idareye teslimat yapılacaktır. Siparişler isteklilerce ihale dokümanında yer alan tebligat usullerinden herhangi biri ile yapılabilir. Teslimatlar kesinlikle mesai saatleri içerisinde (08:00 -16:30 arasında) yapılacaktır. Bu saatlerin dışında teslimat kabul edilmeyecek olup, bu hususta tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No: 42/A Merkez / YOZGAT / 3. Kat Eğitim Salonu

b) Tarihi ve saati: 02.12.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Temizlik ve kırtasiye malzemelerinin İhale teknik şartnamesinde belirtilen miktarda numune ihale öncesinde satınalma birimine tutanak karşılığında teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde ilgili firma adı- ihale kalem numarası yazılı olacak şekilde iki suret liste hazırlanarak imza karşılığı sayılarak ilgili personele teslim edilecektir. İhalede birinci avantajlı olan numuneler iade edilmeyecek diğer isteklilerin kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde talep edilmesi halinde iade edilecektir. Numune getirmeyen/eksik getiren veya getirmiş olduğu numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No:42/A Merkez / YOZGAT / Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın İlanlar: www.ilan.gov.tr                                                                                           (ILN01483624)