KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR YOZGAT BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

KÖMÜR VE ODUN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2021/651232

1-İdarenin

a) Adresi: A.NOHUTLU MAH. GEVREKZADE CAD. NO:32 KAT:2 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası: 3542178153 - 3542177322

c) Elektronik Posta Adresi: yozgat@yozgat.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:    

59.500 KG CEVİZ KÖMÜR, 30.000 FINDIK KÖMÜR, 10.000 KG TORBALI ODUN ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: Kömür ve Odunlar, Müdürlüklerin (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hariç) aşağıda belirtilen hizmet adreslerine istenilen miktarlarda ve 15 gün içerisinde teslim edilerek istiflenecek ve kantar fişi ilgili Müdürlüğe teslim edilecektir. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü adına alınacak Kömür ve Odunlar, ilimizde yardıma muhtaç ailelere dağıtılacaktır. Müdürlük yetkilileri tarafından belirlenecek dağıtım listesi haftalık olarak yükleniciye verilecek ve yüklenici tarafından listede belirtilen adreslere nakliyesi yapılarak teslim edilecektir. Kantar fişleri ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğe teslim edilecektir. İşin süresi içirişinde haftalık teslimat yapılacaktır.

c) Teslim tarihi: Yüklenici; İşe başlama tarihinden itibaren, şartnamede belirtilen hususlar ve kriterlere uygun olarak, işin süresi içerisinde teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Aşağı Nohutlu Mah. Şehzade Cad. No:1 66100 - YOZGAT

b) Tarihi ve saati: 04.11.2021 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye katılacak isteklilerin, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgelerini teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü Aşağı Nohutlu Mah. Şehzade Cad. No:1 66100 - YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Yozgat Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Yozgat Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Boğazlıyan Belediyesi Veterinerlik İşleri

Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Yozgat Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Basın İlanlar: www.ilan.gov.tr                                                  (ILN01470878)