AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YOZGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI ŞEFLİKLERİN İHTİYACI OLAN EURO DİZEL MOTORİN, BENZİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2021/72676

1-İdarenin

a) Adresi : Develik Mah. Çamlık Caddesi No:68 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası   :  3542129218 - 3542124994

c) Elektronik Posta Adresi : yozgatisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve bağlı şefliklere ait hizmet araçları ve aletleri için, 2021 yılı ihtiyacı olan toplam 52.000 litre Euro Dizel Motorin 150 Litre Benzin, 3000 Litre Ad Blue alımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri  : Yozgat Orman İşletme Müdürlüğüne 52.000 Litre Motorinin, 150 Litre Benzinin ve 3000 Litre Adbule en yakın akaryakıt istasyonundan Kurumun talebi doğrultusunda gerek talep fişi karşılığında pompadan gerekse Kurumun kendi deposuna teslim etmek zorundadır. 

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 15.03.2021 tarihinden başlanarak İdareye ait araçların talepleri halinde günün her saati akaryakıt istasyonundan ihtiyaca binaen peyder pey 31.12.2021 tarihine kadardır. 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yozgat Orman işletme Müdürlüğü İdari binası 

b) Tarihi ve saati : 01.03.2021 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dagıtım kurulusu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK`dan) alınmıs ve vize süresi geçmemis Dagıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK`dan) alınmıs ve vize süresi geçmemis Bayilik Lisansı ve bayisi oldugu akaryakıt dagıtım kurulusundan alınmıs ihale tarihi itibari ile bayiligin devam ettigine dair belge veya Bayilik Sözlesmesi (belgelerin aslı veya idare tarafından onaylanmıs aslı görülmüstür suretleri)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.