YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI AKARYAKIT ALIM İŞİ YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 Yılı Akaryakıt Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/750806

1-İdarenin

a) Adı : YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

b) Adresi : ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI No:12 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası : 3542121048 - 3542121257

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 Yılı Akaryakıt Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 3.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 10.000 Litre Motorin(diğer) Akaryakıt Mal Alım İşi yapılacak olup işin süresi 320 takvim günüdür. 08.02.2021-25.12.2021 tarihleri arasıdır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Motorin ve Kurşunsuz Benzin 08.02.2021-25.12.2021 tarihleri arasında yüklenicinin akaryakıt istasyonu pompa başında idare araçlarına ihtiyaç kadar teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi : Motorin ve Kurşunsuz Benzin 01.01.2020 ve 31.12.2020 tarihleri arasında alıma konu olan akaryakıt ürünlerinin yüklenici akaryakıt istasyonu pompa başında idare araçlarına ihtiyaç kadar teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra 08.02.2021 tarihinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.01.2021 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerce; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca alınmış Dağıtıcı Lisansı veya Bayilik Lisansı teklif kapsamında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Basın İlanlar: www.ilan.gov.tr                                           (ILN01287034)