112 PERSONELİ GÖREV KIYAFETİ ALIMI YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

112 Personeli Görev Kıyafeti Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/665493

1-İdarenin

a) Adresi : Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası : 3542175070-2176633 - 3542176671

c) Elektronik Posta Adresi : yozgat.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 112 Personeli Görev Kıyafeti Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSUNA

c) Teslim tarihi :    sözleşme imzalandıktan sonra Kıyafetlerin numunesi ve tasarımların uygun olduğu ve imalat yapılması için onay alındıktan sonra tek partide 60 takvim günü içerisinde Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 16.12.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici firma kesin kabul tarihinden itibaren MONT,KISA BOY KIŞLIK YELEK ,KISA BOY YAZLIK YELEK , için  2 ( iki) yıl diğer ürünler ve AYAKKABI, BOT için 1 ( bir) yıl garanti verecektir. Garanti taahhütnamesi ihale teklif zarfında sunulacaktır

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-İhaleye teklif veren istekliler istekliler ÖZEL GÖREV KIYAFETLERİNDEN KISA BOY  YAZLIK YELEK, YAZLIK PANTOLON, YAZLIK KISA KOLLU TİŞÖRT ,YAZLIK UZUN KOLLU TİŞÖRT VE KEP seri üretime esas olmak üzere, bu teknik şartnameye uygun olarak dikilmiş 1 adet L (large)  beden beden  ÖZEL GÖREV KIYAFETLERİNDEN KISA BOY YAZLIK YELEK, YAZLIK PANTOLON, YAZLIK KISA KOLLU TİŞÖRT, YAZLIK UZUN KOLLU TİŞÖRT VE KEP numuneleri ile bu numunelerin üretiminde kullanılan malzemelerin herbirinden beşer cm bere, astarlar, kumaş,reflektif malzemelerdenüçer cm, fermuarlardan ve fermejüplerden birer tane ihale aşamasında teklif zarfı ile birlikte idareye teslim edilecektir.

-İhaleye teklif veren istekliler ÖZEL GÖREV KIYAFETLERİNDEN MONT,KISA BOY  KIŞLIK  YELEK, KIŞLIK PANTOLON, KIŞLIK UZUN KOLLU TİŞÖRT VE ÖRGÜ BAŞLIK seri üretime esas olmak üzere, bu teknik şartnameye uygun olarak dikilmiş 1 adet L (large)  beden  numuneleri ile bu numunelerin üretiminde kullanılan malzemelerin herbirinden beşer cm,örgü başlık, astarlar, kumaş,reflektif malzeme ve mont elyafından üçer cm fermuarlardan ve fermejüplerden birer tane ihale aşamasında teklif zarfı ile birlikte idareye teslim edilecektir.

-İhaleye teklif veren istekliler Ayakkabı ve Bot seri üretime esas olmak üzere , bu teknik şartnameye uygun olarak üretilmiş 1 çift ayakkabı  ve Bot ayak giyeceği numuneleri ile bu numunelerin üretiminde kullanılan malzemelerin her bir deriden yarım kanat, her bir kumaşlardan 5 cm,1 çift bağcık ve 1 çift mostra ihale aşamasında teklif zarfı ile birlikte idareye teslim edilecektir.

-mont,kısa boy kışlık yelek,kışlık uzun kollu tişört,kışlık pantolon, örgü başlık,yazlık pantolon, kısa boy yazlık yelek, yazlık kısa kollu tişört,yazlık uzun kollu tişört,kep için: ilgili Teknik şartnamelerin 9. Maddesinde   verilen yasaklı AZO boyarmadde, alerjik boyar maddeler ve kanserojen boyarmaddeler kullanılmayacaktır. Bu hususla ilgili belge istekli firma tarafından ihale teklif zarfında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Basın İlanlar: www.ilan.gov.tr                                           (ILN01271800)