GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YOZGAT GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YOZGAT İLİ, YERKÖY İLÇESİ ESKİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE SPOR SALONU BİNASININ HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

1-İdarenin

a) Adı         : Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

b) Adresi     : Karatepe Mah. İmamhatip Cad. Yeni Hükümet Konağı No: 11 Kat 3 Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

c) Telefon ve faks numarası     : 0354 212 87 23-0354 212 87 21

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası     : yozgat@gsb.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı         : Bakanlığımıza tahsisli Yozgat İli, Yerköy İlçesi Eski Endüstri Meslek Lisesi Ve Spor Salonu Binasının Hurda Karşılığı Yıkım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı     : Bir Adet okul binası ve spor salonunun hurda karşılığı yıkımı 1 Adet Okul Binası ve Spor Salonu Binasının Hurda Karşılığı Yıkımı İşi. Ayrıntılı bilgiye İl Müdürlüğünün yozgat@gsb.gov.tr adresinde yer alan ihale idari şartname ve eklerinden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     : Karatepe Mah. İmamhatip Cad. Yeni Hükümet Konağı No: 11 Kat 3 Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi     : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati     : 03/11/2020 - 13:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)         : Karatepe Mah. İmamhatip Cad. Yeni Hükümet Konağı No: 11 Kat 3 Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

4-İhale Muhammen Bedelleri, Geçici Teminat, Kesin Teminat Ve Ek Teminata İlişkin Esaslar    

 

 

 

 

 

İstekliler muhammen bedel üzerinden artırma suretiyle teklif verecektir. Artış pey tutarı 1.000,00 TL'dir.

5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

5-1) Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;

a) Nüfus cüzdan fotokopisi. (T.C. Kimlik No Belgeli) 

b) İkametgah belgesi. (Nüfus Müdürlüğünden onaylı) 

c) İmza Beyannamesi. ( Noter Onaylı) 

d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 

e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz. 

f) Vergi dairesinden ve SGK borcu yok yazısı. 

g) İmzalı idari şartname belgesi ile İş Yeri Görme Belgesi 

h) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Son üç ayda alınmış.) 

i) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

j) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi 

k) Gerçek kişi olması halinde adli sicil kaydı olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)

5-2) Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;

a) Ticaret sicil gazetesi. ( Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)

b) İmza sirküsü ( Noter onaylı)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi. (Son üç ayda alınmış.)

d) Vergi Levhası

e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

f) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

g) Vergi dairesinden ve SGK Borcu yok yazısı.

h) İmzalı idari şartname belgesi ile İş Yeri Görme Belgesi

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

j) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

k) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

l) İhale ilan tarihinden sonra alınmış, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi ya da kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge

6-İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR

a) İhaleye katılma Şartlarındaki istenilen belgeleri eksik getirenler.

b) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

c) İhaleye yabancı istekli katılamaz.

d) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

e) SGK ve Vergi Limit üstü borcu olanlar ihaleye katılamaz.

7-DİĞER HUSUSLAR

a) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

b) İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

c) İhtilafların çözüm yeri: Yozgat Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

d) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.

e) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale Dokümanı Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdülüğü Ziraat Bankası Bozok Şubesi TR 7000 0100 2665 8825 1522 5001 Iban nolu hesaba 250 TL (İkiyüzelliTürklirası) yatırılarak Karatepe Mah. İmamhatip Cad. Yeni Hükümet Konağı No: 11 Kat 3 Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminden temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.

f) İlanda yer almayan hususlar için Teknik Şartnamesinde belirtilen hükümler ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

g) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

                                                             İ 046