T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2020/135 Esas

1/Yozgat - Boğazkale il yolunun yapımı amacıyla Yozgat İli Merkez ilçesi Tayip Köyünde, Karayolları Genel Müdürlüğü yatırım programında 06/02/2019 tarih ve 2019/36 sayılı kararı ile kamulaştırma kararı alındığı, Mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir.

Kamulaştırma kanunun 10'uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2/Dava konusu taşınmaz; Yozgat İli Merkez ilçesi Tayip Köyü 135 Ada 19 Parsel sayılı 2.857,63 m2'lik taşınmazın 2.857,63 m2'lik kısmı,

3/Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

4/Açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara'ya yöneltilmelidir.

5/30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.

6/Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yozgat Vakıflar Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

7/Davanın duruşması 24/11/2020 günü saat 10:45'de Yozgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

8/Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

9/Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca,

İlan olunur. 09/09/2020

                                                        İ 044