T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/102 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Yozgat ili, Merkez ilçesi, Divanlı Mahallesinde, TCDD Genel Müdürlüğü programında Ulaştırma Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının makamının 06/04/2009 tarih ve B.11.0.BİK.35.03.472.02/347 sayılı oluruyla Ankara Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında Ankara(Kayaş)-Yerköy ile Yerköy-Sivas Hattında yer alan yeni demiryolunun yapılması için kamulaştırma kararı alındığı, Mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın TCDD Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir.

Kamulaştırma kanunun 10'uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2-Dava konusu taşınmaz malların;

Dosya:      Köyü/Mah.  Ada No   Parsel No.    Kam. Alan(m2)  Takdir Bedel (TL)   Vasfı

2020/102 Divanlı Mah    101          1094             6774,21m2     45786,85TL          Tarla

DAVALI    : DÜRDANİYE KOÇAKER

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

4-Açılacak davalarda husumet TCDD Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmelidir.

5-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti TCDD adına tescil edilecektir.

6-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yozgat Vakıflar Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

7-Davaların duruşması 01/09/2020 günü saat 11:15'de Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

8-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

9-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/102 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/07/2020                                                                İ 034