T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/88 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

1- Yozgat ili Merkez ilçesi Tayip köyünde Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün altyapı yatırımları programında Bakanlık makamının 06/02/2019 tarih ve 2019/36 sayılı oluruyla yol yapımı için kamulaştırma kararı alındığı, Mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir. Kamulaştırma kanunun 10'uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2-Dava konusu taşınmaz malların;

Dosya :          Köyü.    Ada No: Parsel No.Kam. Alan(m2) Takdir Bedel (TL) Vasfı

20202/88  Tayip köyü 135           133             370,15m2        2.779,83 TL    TARLA

DAVALILAR: HASAN KILIÇASLAN, SADETTİN KILIÇASLAN, HIDIR KILIÇASLAN, İSMAİL KILIÇASLAN, MUSTAFA KILIÇASLAN, ZELİHA KILIÇASLAN, CEMAYNUR AÇIKALIN, MENEKŞE ŞENSOY, AYNUR KILIÇASLAN, MUSTAFA KEMAL KILIÇASLAN ,

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

4-Açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara'ya yöneltilmelidir.

5-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne adına tescil edilecektir.

6-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yozgat Vakıflar Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

7-Davaların duruşması 01/09/2020 günü saat 11:30'da Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

8-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

9-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/88 Esas Esassayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/07/2020  İ 030