İLAN YOZGAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Yozgat ilinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malların ( hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar) satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Yozgat Valiliği binasının 1 inci katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü Müdür odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerin, ikametgah ilmühaberlerini ve nüfus cüzdan fotokopisi ve adres beyanı, 

b) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi 

c) Satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (2886 sayılı yasaya uygun) teyit yazısı ile birlikte ihalenin başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.

d) Tüzel kişilerde (a,b,c fıkralarına ilaveten ) idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri zorunludur.

3- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.

4- Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

5- Şartname mesai saatleri içerisinde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

6- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.                              İ 027