LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

21 aylık puana dayalı sonuç karşılığı laboratuvar hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası    :2020/68786

1-İdarenin

a) Adresi        :Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası    :3542175070-2176633 - 3542176671

c) Elektronik Posta Adresi    :yozgat.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı    :21 aylık puana dayalı sonuç karşılığı laboratuvar hizmet alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer    :Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerimiz Sorgun D. H., Akdağmadeni D. H. Çayıralan D. H., Boğazlıyan D. H., Çekerek Şehit Harun Koçak D. H, Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İlçe D. H., Sarıkaya D. H., Şefaatli Şehit Osman Belkaya D.H. , Yerköy D. H.

c) Süresi        :İşe başlama tarihi 01.04.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer    :Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No:42/A Merkez / YOZGAT

b) Tarihi ve saati    :10.03.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve teklif edilen Cihazlar ve kitlerin TİTUBB´nda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeler, UBB barkod numaraları ile beraber teklif dosyasında bulundurulacaktır.

Kullanıma verilmesi teklif edilen cihaz sistemlerinin orijinal katalogları (veya CD halinde), teklif dosyasında sunulacaktır. (Kataloglar ile CD içerisindeki bilgiler İngilizce veya Türkçe olmalıdır.)

Kitlerin, kontrol ve kalibratörlerin a-markası, b- üretildikleri ülke, c-katalog numaraları, d- ambalaj hacimleri, f-ambalaj test sayıları, g-raf ömrü, h-açıldıktan sonra cihaz üzerindeki dayanıklılık süreleri ve saklama koşullarına ilişkin orijinal belgeler ile testlerin inkübasyon sürelerini içeren prospektüsleri ve uluslararası klinik laboratuvar standartlarına uyan gün içi ve günler arası tekrarlanabilirlik (CV) değerlerine sahip olduğunu gösteren belgeler (veya CD halinde) teklif dosyasında sunulacaktır.

Teklif edilen cihazların sözleşme süresinin sonunda 10(on) yaşını geçmemiş olacaklarının imzalı taahhüt belgesi teklif dosyasında sunulacaktır.

Teklifte bulunan firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "...hastaneye...........  marka  ...............  model ...........cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın kaşesi basılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri reddedilecektir.

Eğer teklif edecek firma ana bayi ya da distribitör firma değilse cihazlara ve cihazlara ait kitlere teklif etmeye yetkili olduğuna dair distribitör veya ana bayiden alınmış yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel  sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Sonuç/Puan Karşılığı Laboratuar Hizmetleri ve/veya Kit Karşılığı Cihaz Temini yapmış olmak benzer işler olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

1.Fiyat, kalite ve teknoloji dengelerini korumak amacı ile aşağıda yer alan üstün teknik özellikler değerlendirmeye alınacaktır. Bu kriterler içinde yer alan özellikler firma tarafından ayrıca belgelendirilecektir.

Aşağıda belirtilen teknik üstünlükler puanlama sistemi ile fiyata direkt olarak yansıtılacak ve ihale komisyonu düzeltilmiş fiyatları hesaplayarak kararını verecektir.

Fiyat düzeltmede uygulanacak formül şu şekildedir:

Örnek Uygulama:

A firması toplam teklif fiyatı 102.000.TL, B firması toplam teklif fiyatı 100.000.TL olsun. A firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oranı %4 olduğu ve B firmasının fiyat dışı unsurları kapsamadığı takdirde;

A firması: 102.000 x (%100 - %4)= 97.920 TL

B firması: 100.000 TL

Yukarıda verilen hesaplamada görüldüğü üzere A firmasının toplam teklif fiyatının, fiyat dışı unsurlar ile birlikte değerlendirildiğinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu saptanmıştır. Buna göre:

1.KISIM'da

1.  A grubunda yer alan hastanelere (Sorgun ve Yerköy Devlet Hastaneleri) teklif edilecek cihazların mikroskobik analizi dijital mikroskobi tam saha görüntüleme yöntemi ile çalışması durumunda %4

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No:42/A Merkez / YOZGAT / Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

                                                        İ 009