T.C. YOZGAT İCRA DAİRESİ 2019/353 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bilirkişi raporunda, Yozgat ili Merkez ilçesi, Divanlıköyü 118ada 46 nolu parsel köyönü mevkiinde bulunan Tarla vasıflı taşınmazın alanı 6549,63m2 dir. Düz,derin toprak yapısına sahip olan taşınmaz. toprak işlemsi yapılarak tarımsal faaliyette kullanıldığı görüldü. Sulama imkanı var. Taşınmaz düze yakın, orta derin, kuru tarım arazileridir. Taşınmazlar üzerinde nadas uygulanmayarak, Kuru alanlarda buğday, nohut, arpa münavebe ile yetiştirilebilir. Sulu alanlarda buğday, şekerpancarı, arpa münavebe ile yetiştirilebilir. Taşınmazların değerleri tapu kayıtlarındaki niteliği tarla olduğu için kuru tarım arazisi olarak hesaplanmıştır. Mahallinde yapılan incelemede parselin, Suya ulaşım durumları, eğim, toprak derinliği ve mevcut durumları,Köy yerleşim alanına, köy /arazi yoluna yakınve ulaşımı kolay. Üniversite yerleşkesine yakın, Belediye mücavir alanı içerisinde yer almaları, elektrik, kullanma suyu gibi altyapı hizmetlerine kolay ulaşım sağlamakta ve bölge de bulunan taşınmazların alım satım değerlerini yükselmiştir. Bu nedenle%100 objektif değer artışının yerinde olduğu kanaatine varılmıştır. Buna göre parsellerin m2 değeri: 8+ (8 X1,0 ) = 16TL/ m2 olarak belirlemiştir. Parsel üzerinde 1 adet inşaat halinde bağ evi bulunmaktadır. Duvarlar örülmüş olup, çatı kısmı yapılmıştır. Ahşap tabliyelidir. Sıva, kapı ve pencereler yoktur. Çatı katı önüne ahşap teras yapılmaktadır. Tamamlanma seviyesi % 45 dir. Parsel yaklaşık düz eğimli arsa durumundadır. Parsel elektrik, su, telefon alt yapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Herhangi bir ulaşım problemi yoktur. Yerleşim planı içerisindedir. Her ne kadar tarla yazılı olsada arsa vasfındadır. Parsel değeri tarla ve arsa vasıflarıda göz önüne alındığında 16,00 TL/m² birim fiyatında olacağı kanaatine varılmıştır. Divanlı Köyü, 118 Ada, 46 Nolu Parselin komple değerinin günümüz şartlarında serbest piyasa koşullarında 113.000,00 TL. (Yüzonüçbin Türk Lirası) değer edeceği kanaati ile denimektedir. Ayrıntılı bilirkişi raporu dosyada mevcuttur.

İmar Durumu        : Yok 

Kıymeti            : 113.000,00 TL        KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satış Günü        : 01/04/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü        : 27/04/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi Birinci Artırma İçin         :12/03/2020-31/03/2020İkinci Artırma İçin: 06/04/2020 - 26/04/2020

Satış Yeri        : Yozgat Adliyesi İcra Müdürlüğü Satış Bürosu Yanı Müzayede Salonu Merkez/YOZGAT 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve tasınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satıs ilanı tebligat yerine geçer. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/353 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/01/2020                                             İ 005