T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2020/7 Esas

1- Yozgat ili Merkez ilçesi Eskipazar mahallesinde devam eden yol açma-genişletme çalışmaları kapsamında davalılara ait 501 ada 1 parselde bulunan 401.90 m2. lik kargir evin 161 m2. lik kısmının yol olarak ayrıldığı ve Yozgat Belediye Başkanlığının 09/05/2018 tarih ve 159 sayılı kararı ile kamulaştırma kararı alındığı, Mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın Yozgat Belediye Başkanlığı adına tescili talep edilmiştir. Kamulaştırma kanunun 10'uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2- Dava konusu Mahkememizin 2020/7 Esas sayılı dosyasında davalılar SEHER TEKİN, ÖMER SELÇUK TEKİN, SEMA TEKİN, DÖNDÜ TEKİN, RABİA TEKİN, MÜRÜVVET ÜNAL, KADRİYE EKMEKÇİ, ÖMER FARUK TEKİN adına kayıtlı Yozgat Merkez ilçesi, Eskipazar mh. 501 ada 1 parsel sayılı 401,90 m2.lik kargir evin 161 m2. lik kısmının bedelinin 24.150,00 TL olarak taktir edildiği,

3- Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

4- Açılacak davalarda husumet Yozgat Belediye Başkanlığına yöneltilmelidir.

5- 30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinde taşınmaz mal mülkiyeti Yozgat Belediye Başkanlığı adına tescil edilecektir.

6- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yozgat Vakıflar Bankası Şubesine bloke edilecek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

7-Davaların duruşması 25/02/2020 günü saat 10.00' da Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

8- Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

9- Davalıların davayı bizat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılacak karar verileceği 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 16/01/2020

                                                İ 003