YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yozgat Kabul Ve Barınma Merkezi 2020 Yılı Yemek Ve Kumanya Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     : 2019/579693

1-İdarenin

a) Adresi         : Karatepe Mah. Ahmet Yesevi Cad. No:57 Yeni Hükümet Konağı Binası 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası     : 3542121910 - 3542121911

c) Elektronik Posta Adresi     : yozgat@goc.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı     : 28800 adet Kahvaltı, 28800 adet Öğle Yemeği, 28800 adet Akşam Yemeği, Toplam             : 86400 adet Öğün Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer          : Yozgat İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kabul ve Barınma Merkezi

c) Süresi              : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer         : Karatepe Mah. Ahmet Yesevi Cad. No:54 Yeni Hükümet Konağı Binası İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yönetim ve Destek Birimi

b) Tarihi ve saati         : 09.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 

İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzni Belgesi isteklilerce teklif kapsamında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhale tarihinde geçerli olan, günlük en az 240 kişilik yemek üretimi yaptığını gösteren Kapasite Raporu isteklilerce teklif kapsamında sunulacaktır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

TS 8985 Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları hizmet yeterlilik belgesi isteklilerce teklif kapsamında sunulacaktır. TS 13075 Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri hizmet yeterlilik belgesi isteklilerce teklif kapsamında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş yemek hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatepe Mah. Ahmet Yesevi Cad. No:54 Yeni Hükümet Konağı Binası İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yönetim ve Destek Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.                                     

                                                            İ 046