T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDAN İLAN

ESAS NO: 2019/96 Esas

Davacı Fevzi TOSUN tarafından davalı Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;

İcra İflas Kanunu'nun iflas ile ilgili hükümleri gereğince, Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 13/05/2019 tarihinde açılan dava ile iflasının talep edildiği, davanın Yozgat 1. Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi'nin 2019/96 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 05/12/2019 günü saat 09:20'de yapılacağı, iş bu ilanın yapılmasından itibaren 15 (on beş) günlük süre içinde alacaklıların veya hakları zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin iş bu davaya müdahale veya itiraz yoluyla, borçlunun kendisinin açtığı iş bu iflas davası nedeniyle borçlunun iflas talebinin, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkememizden talebin reddini isteyebilecekleri, aksi halde bir daha itiraz edemeyecekleri hususları,

İlan olunur. 10/10/2019                                                                  İ 037