HEMODİYALİZ CİHAZI SU ARITMA CİHAZI ALIMI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

HEMODİYALİZ CİHAZI SU ARITMA CİHAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası         : 2019/413385

1-İdarenin

a) Adresi             : Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası     : 3542177133 - 3542123739

c) Elektronik Posta Adresi     : hamdi.sahin@bozok.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı     : HEMODİYALİZ CİHAZI SU ARITMA CİHAZI ALIMI (1 ADET) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri             : Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km

c) Teslim tarihi             : Teslimat tek partide yapılacaktır ve işe başlama tarihinden (sözleşme imzalanma tarihi) itibaren 50 (elli) takvim günü içerisinde cihaz teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer         : Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km

b) Tarihi ve saati         : 12.09.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli

 

kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi. 

b- Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarfından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu. 

c- Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarfından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satış sonrası servis , bakım ve onarıma ilişkin belge düzenlenmesi: Cihazın özelliğine göre servis , bakım ve onarıma ilişkin düzenleme teknik şartnamede istenildiği şekilde olacaktır. Bununla ilgili teknik şartanamede istenilen belgeler varsa teknik şartnameye uygunluk yazısı ekinde ihale dosyasına konulacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 2010/11 Sayılı Genelgesi gereği; İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması ve ürün numarası (barkod numarası) olması şartı aranacaktır. Aday veya isteklinin teklif edilen ürünün imalatçısı ve/veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB'da kayıt veya bildirimi aranacaktır. TİTUBB'da kayıt zorunluluğu olmayan cihazlar için istekli tarafından cihazın kapsam dışı olduğu belgelenecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a- Teknik şartnamedeki maddelere tek tek ve sırasına göre cevap yazılacaktır. Bu cevaplar ....marka,....model,....cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında yazılmış ve imzalanmış olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri red edilecektir.

b- Teknik şartnamelerde istenen bilgi ve belgelerin tamamı (teklif edilen cihazın özelliğine göre) teknik şartnameye uygunluk yazısı ekinde ihale dosyasına konulacaktır.

c Teklif edilen cihazın/cihazların, teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürünün detaylı teknik özelliklerini gösteren katalog sunulması zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                    

                                                         İ 026