YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez, Yukarınohutlu 2. Mıntıka Mahallesinde bulunan Spor Vadisi 1.Etap Tesisleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif suretiyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- İhaleye çıkartılan tesisin kiralanmasına esas aylık ve yıllık muhammen bedelleri, geçici teminatı, ihale günü ve saati aşağıya çıkarılmıştır.

         KİRAYA VERİLECEK       AYLIK         YILLIK        GEÇİCİ           İHALE

S.NO:           TESİSLER:            MUH. BEDELİ:    MUH. BEDELİ:    TEMİNAT           GÜN/SAATİ:

1         Spor Vadisi Tesisleri       8.450,00 TL        101.400,00 TL     9.150,00 TL     29.07.2019/10:30

3- Söz konusu tesislerin kiralama ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümen Başkanlığınca yapılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER

a) Gerçek kişiler için;

-İkametgah Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak),

-T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Noter Tasdikli imza sirküsü

b) Tüzel kişi olması halinde Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt Belgesi (2019 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

- Şirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair şirketin yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

- İmza sirküleri,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d) 2886 Sayılı D.İ.K .'unda belirtilen tahmin edilen 3 yıllık kiralama bedelin % 3 oranında geçici teminat, TC Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şubesine Yozgat İl Özel İdaresi adına geçici hesaba yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu

e) 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası, elektronik posta adresini belirtir yazılı beyanı,

4- Kiralanacak tesislere ait ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısı mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

5- Kiralanacak tesislerin ihalesine katılmak isteyenler, ilanda istenen belgeleri bir dosya içerisinde 29.07.2019 Pazartesi günü, ihale saatine kadar Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.                                                 İ 023