İLAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

1)Yukarıda vasıfları belirtilen taşınmaz mal karşısında yazılı tarih ve saatte kenevir yetiştirmek amacıyla Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatları doğrultusunda faaliyette bulunması kaydıyla Hazine taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulüyle 3 (üç) yıl süreyle Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

a) Kiralama işlemi yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat;(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunucak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

3) İhale şartnamesi mesai saati içerisinde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4) İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/ adresinde görülebilir.

TEL:(354)2123005

İLAN OLUNUR          İ004