Son Dakika

GIDA ÜRÜNLERİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Boyutu

Meyve, sebze, Et, Ekmek, Market Ürünleri ve Temizlik Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ä°haleye iliÅŸkin ayrıntılı bilgiler aÅŸağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2017/467464

1-Ä°darenin

a) Adresi :Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No:9 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası :3542175070 - 3542175523

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) Ä°hale dokümanının görülebileceÄŸi internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) NiteliÄŸi, türü ve miktarı :

10 Kısım Meyve, Sebze, Et, Ekmek, Market Ürünleri ve Temizlik Malzemeleri Alımı Ä°ÅŸi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari ÅŸartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: MüdürlüÄŸümüze baÄŸlı Aydıncık, Çandır ve Kadışehri Ä°lçe Hastanelerine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri: SözleÅŸmenin imzalanmasını müteakip iÅŸe baÅŸlanacaktır. Alımı yapılacak tüm ürünler yüklenici firma tarafından 31.12.2018 tarihine kadar peyder pey olarak haftada bir sefer (en az) düzenleyerek idaremizin belirleyerek firmaya bildirmiÅŸ olduÄŸu ihtiyaç listesine göre teslimat yapılacaktır, ekmek Alımı kısımları ise günlük olarak teslim edilecektir.

3- Ä°halenin

a) Yapılacağı yer :Halk SaÄŸlığı MüdürlüÄŸü EÄŸitim ve Toplantı Salonu YOZGAT

b) Tarihi ve saati :18.10.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kiÅŸi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kiÅŸi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiÅŸiliÄŸin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiÅŸiliÄŸin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 Ä°hale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ä°hale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ä°hale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk SaÄŸlığı MüdürlüÄŸü Satın Alma Birimi YOZGAT adresinden satın alınabilir.

7.2. Ä°haleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halk SaÄŸlığı MüdürlüÄŸü EÄŸitim ve Toplantı Salonu YOZGAT adresine elden teslim edilebileceÄŸi gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Ä°stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ä°hale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleÅŸme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. Ä°stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. DiÄŸer hususlar:

Ä°hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.           Ä° 056


İlan No: 56 | Bu ilan 04 Ekim 2017 Çarşamba tarihinde eklenmiştir.