Son Dakika

DAMPERLİ KAMYON KİRALAMA HİZMET ALIMI YOZGAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Boyutu

Damperli Kamyon Kiralama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ä°haleye iliÅŸkin ayrıntılı bilgiler aÅŸağıda yer almaktadır:

Ä°hale Kayıt Numarası : 2017/453835 

1-Ä°darenin

a) Adresi            : A. Nohutlu Mah. Åžeyhzade Cad. No:8/1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası : 03546666667 - 3542127517

c) Elektronik Posta Adresi : yozgat@yozgat.bel.tr

ç) Ä°hale dokümanının görülebileceÄŸi internet adresi      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-Ä°hale konusu hizmetin

a) NiteliÄŸi, türü ve miktarı : 2 Ay Süreyle, 5 Adet Damperli Kamyon Kiralama Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari ÅŸartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Yozgat Ä°li Mücavir Alan Sınırları Ä°çerisi

c) Süresi : Ä°ÅŸe baÅŸlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür 

3- Ä°halenin

a) Yapılacağı yer : YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Aşağı Nohutlu Mah. Şehzade Cad. No:8 66100 - YOZGAT

b) Tarihi ve saati : 25.09.2017 - 14:00 

4. Ä°haleye katılabilme ÅŸartları ve istenilen belgeler ile yeterlik deÄŸerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ä°haleye katılma ÅŸartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gösteren Ä°mza Beyannamesi veya Ä°mza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiÅŸi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiÅŸi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiÅŸiliÄŸinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiÅŸiliÄŸin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 Ä°hale konusu iÅŸin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Ä°dare tarafından mesleki ve teknik yeterliÄŸe iliÅŸkin kriter belirtilmemiÅŸtir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Ä°haleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. Ä°hale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ä°hale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı YOZGAT BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI Destek Hizmetleri MüdürlüÄŸü AÅŸağı Nohutlu Mah. Åžehzade Cad. No:8 66100 - YOZGAT adresinden satın alınabilir.

7.2. Ä°haleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI Destek Hizmetleri MüdürlüÄŸü AÅŸağı Nohutlu Mah. Åžehzade Cad. No:8 66100 - YOZGAT adresine elden teslim edilebileceÄŸi gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. Ä°stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ä°hale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iÅŸ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleÅŸme imzalanacaktır. Bu ihalede, iÅŸin tamamı için teklif verilecektir. 

10. Ä°stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.DiÄŸer hususlar: 

Ä°hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

        Ä° 054


İlan No: 54 | Bu ilan 18 Eylül 2017 Pazartesi tarihinde eklenmiştir.