Son Dakika

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ LOJMANLARI BAKIM VE ONARIM GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT

Yazı Boyutu

Ä°l MüdürlüÄŸümüz Lojmanları Bakım ve Onarım yapım iÅŸi 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ä°haleye iliÅŸkin ayrıntılı bilgiler aÅŸağıda yer almaktadır.

Ä°hale Kayıt Numarası         : 2017/453462

1-Ä°darenin

a) Adresi             : Asagi Nohutlu Mahallesi Mevlana Caddesi 66100 YOZGAT/MERKEZ

b) Telefon ve faks numarası   : 3542122741 - 3542121064

c) Elektronik Posta Adresi      : tarim@yozgattarim.gov.tr

ç) Ä°hale dokümanının görülebileceÄŸi internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) NiteliÄŸi, türü ve miktarI         : 1 adet yapım iÅŸi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari ÅŸartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Ä°l Gıda Tarım ve Hay. Müd. Lojmanları

c) Ä°ÅŸe baÅŸlama tarihi : SözleÅŸmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak iÅŸe baÅŸlanacaktır.

ç) Ä°ÅŸin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- Ä°halenin

a) Yapılacağı yer : Ä°l Gıda Tarım ve Hayvancılık MüdürlüÄŸü /AÅŸağı Nohutlu Mahallesi Mevlana cad. No:1 YOZGAT

b) Tarihi ve saati : 25.09.2017 - 14:00

4. Ä°haleye katılabilme ÅŸartları ve istenilen belgeler ile yeterlik deÄŸerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ä°haleye katılma ÅŸartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gösteren Ä°mza Beyannamesi veya Ä°mza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kiÅŸi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kiÅŸi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiÅŸiliÄŸin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiÅŸiliÄŸin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 Ä°hale konusu iÅŸte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak iÅŸin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kiÅŸi tarafından iÅŸ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiÅŸiliÄŸin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müÅŸavir ya da serbest muhasebeci mali müÅŸavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiÄŸi tarihten geriye doÄŸru son bir yıldır kesintisiz olarak bu ÅŸartın korunduÄŸunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Ä°ÅŸ deneyim belgeleri:

Son on beÅŸ yıl içinde bedel içeren bir sözleÅŸme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iÅŸ veya benzer iÅŸlere iliÅŸkin iÅŸ deneyimini gösteren

belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iÅŸ olarak kabul edilecek iÅŸler ve benzer iÅŸlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iÅŸ olarak kabul edilecek iÅŸler:

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer

işlere dair Tebliğdeki belirtilen BIII ve BIV Grubu işlerin yapım, onarım ve ikmal işleri benzer iş olarak

kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer iÅŸe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

ÜNÄ°VERSÄ°TELERÄ°N MÄ°MARLIK ve MÜHENDÄ°SLÄ°K FAKÜLTESÄ° BÖLÜMLERÄ°NDEN MEZUN

OLANLAR DÄ°PLOMALARI Ä°HALE KONUSU Ä°Åž VEYA BENZER Ä°ÅžE DENK SAYILACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Ä°haleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. Ä°hale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ä°hale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Ä°l Gıda Tarım Hayvancılık MüdürlüÄŸü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ä°haleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ä°l Gıda Tarım ve Hayvancılık MüdürlüÄŸü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceÄŸi gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. Ä°stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ä°hale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleÅŸme imzalanacaktır. Bu ihalede, iÅŸin tamamı için teklif verilecektir. 

10. Ä°stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. DiÄŸer hususlar:

Ä°halede Uygulanacak Sınır DeÄŸer Katsayısı (N) : 1 

Ä°hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

        Ä° 053


İlan No: 53 | Bu ilan 18 Eylül 2017 Pazartesi tarihinde eklenmiştir.