Son Dakika

İLAN YOZGAT DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yazı Boyutu

1- AÅŸağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazın satış ihalesi, 2286 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatte Yozgat Defterdarlığı Hizmet Binasının 2 nci katında hizmet veren Milli Emlak MüdürlüÄŸü Müdür odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2-Åžartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak MüdürlüÄŸü'nde ücretsiz olarak görülebilir. 

3-Ä°steklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneÄŸi, ortak katılım halinde ortak giriÅŸim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. 

4-BaÅŸkaları adına ihaleye iÅŸtirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kiÅŸilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur. 

5-Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez 

6-Ä°hale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7-4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla deÄŸiÅŸik 5 inci maddesi gereÄŸince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00, (BeÅŸbin) TL. dışındakiler için 1.000,00,-(Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin ¼’ü peÅŸin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eÅŸit taksitle ödeme yapılabilecektir

8-Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir iÅŸlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. 

9-Satışı yapılan taşınmaz malların satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. 

10- Ä°steklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. 

Ä°LAN OLUNUR 
SATIÅžA SUNULAN TAÅžINMAZ MALLAR 
Sıra No     Ä°l /Ä°lçe                       Mahalle/ Köy        Ada      Parsel      Yüzölçümü(m²)      Hazine Hissesi      Cinsi        Tahmi Edilen Bedel(TL)         Geçici Teminat (TL)        Ä°mar Durumu          Fiili Durumu                         Ä°halenin
                                                                                                                                                                                                                               tarihi        saati         usulü
     1     Yozgat/ Merkez             Sarımbey Köyü   131            24          22.628,26 m²                 tam                arsa               67.885.00,-TL.                         20.365,50,- TL.        Ä°mar Planı Dışı           boÅŸ    14.09.2017  16.10  Açık Teklif Usulü

SATIÅžI YAPILACAK TAÅžINIR MAL SATIÅž Ä°LANI
Dosya No:            BulunduÄŸu Yer:             Plakası:              Model i:              Markası ve Tipi:             Cinsi:             Tahmini Bedeli          Geçici Teminatı:(TL)           Ä°hale Tarihi:          Ä°hale Saati:            Açıklama 
43-1169             Bozok Üniversitesi         66.HF.306              2001                      Ä°VECO                     Otobüs             10.000,00,-                    2.500,00,-                     14.09.2017              10.00
43-933                 Åžahin Otoparkı            66.DU.210             1981                    Fiat 480 lik                 Traktör                 3.125,00,-                      800,00,-                      14.09.2017             10.10
43-821                Sürmeli Otopark           66.GYH.88            1989               TofaÅŸ- Fiyat DoÄŸan          Otomobil                 775,00,-                      200,00,-                      14.09.2017             10.20
43-840                Sürmeli Otoparkı          66.DC.394             1984                  Opel Record                Otomobil                  500,00,-                     125,00,-                      14.09.2017              10.30
43-867                 Åžahin Otoparkı            06.AL.7665            1989               TofaÅŸ- Fiyat Kartal          Otomobil               2.000,00,-                      500,00,-                     14.09.2017              10.40
43-866               Sürmeli Otoparkı           40.DL.623              1987                Renault Brodway           Otomobil              1.000,00,-                      250,00,-                      14.09.2017              10.50
43-1012               Åžahin Otoparkı               tescilsiz               2006                        Mondial                 Motorsiklet                225,00,-                       60,00,-                      14.09.2017              11.00
43-913                Åžahin Otoparkı            06.AS.5656             2005                     Asya BCN                Motorsiklet                 175,00,-                      45,00,-                      14.09.2017              11.10
43-1220          Yozgat Lisesi Müd.          66.DC.044              1991                         Ford                      Minibüs                   1.350,00,-                     350,00,-                     14.09.2017              11.20
43-1073      CoÅŸkunlar Din. Tesisleri       66.DZ.831              1989                   Toyota Hilux               Kamyonet                5.400,00,-                  1.350,00,-                     14.09.2017              11.30
43-1111        Halk SaÄŸlık Müd.                66.AN.003              1992                    Renault Toros            Otomobil                 5.750,00,-                  1.450,00,-                      14.09.2017              11.40
43-1103        Halk SaÄŸlık Müd.                66.AF.006              1991                  TofaÅŸ- Fiyat Kartal       Otomobil                  3.900,00,-                     980,00,-                      14.09.2017             13.40
43-1107        Halk SaÄŸlık Müd.                66.AS.259             1994           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                   2.750,00,-                     14.09.2017             13.50
43-1102        Halk SaÄŸlık Müd.                66.AS.261             1994           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                   2.750,00,-                     14.09.2017             14.00
43-1108        Halk SaÄŸlık Müd.                66.AS.257             1994           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                   2.750,00,-                     14.09.2017             14.10
43-1106        Halk SaÄŸlık Müd.                66.AS.279             1995           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                   2.750,00,-                     14.09.2017             14.20
43-1113        Halk SaÄŸlık Müd.                66.AS.254             1994           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                   7.000,00,-                   1.750,00,-                      14.09.2017            14.30
43-1105        Halk SaÄŸlık Müd.                66.AS.264             1994           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                   2.750,00,-                      14.09.2017            14.40
43-1109        Halk SaÄŸlık Müd.                66.AS.273             1995           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                   2.750,00,-                      14.09.2017            14.50
43-1110        Halk SaÄŸlık Müd.                66.AS.256             1994           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                   6.500,00,-                   1.650,00,-                      14.09.2017             15.00
43-1112        Halk SaÄŸlık Müd.                66.AS.285             1995           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                    1.450,00,-                     14.09.2017             15.10
43-1104        Halk SaÄŸlık Müd.                66.AS.287             1995           Toyota Jeep( Arazi Taşıtı)   Otomobil                 11.000,00,-                    2.750,00,-                     14.09.2017             15.20
43-1158     Ä°l Kültür Turizm Müd.            66.GAP.36             2000             Renault 19 Europa            Otomobil                   6.750,00,-                   1.700,00,-                       14.09.2017             15.30
43-1135     Çevre ve Åžehircilik Müd.       66.DA.198             1993            TofaÅŸ- Fiyat DoÄŸan            Otomobil                  5.500,00,-                     1.400,00,-                      14.09.2017              15.40
43-1253   Sorgun Malmüd. Otoparkı     66.DP.344               1996              Ford Transit                     Minibüs                   9.000,00,-                       2.250,00,-                      14.09.2017             15.50
43- 1254 Sorgun Malmüd. Otoparkı     66. LK.155               1983             TofaÅŸ- Fiat  Kartal            Otomobil                 1.000,00,-                        250,00,-                        14.09.2017               16.00

AÇIKLAMA  :

1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduÄŸu yerleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, 2886 sayılı devlet Ä°hale Kanunu'nun 45 maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Milli Emlak MüdürlüÄŸünde teÅŸekkül edecek Komisyon huzurunda ve Milli Emlak MüdürlüÄŸü Makam Odasında yapılacaktır. 

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 a) Geçici teminat (Tevekküldeki Türk parası, Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı devlet Ä°hale Kanunu'na göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, iÅŸin özelliÄŸi belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine MüÅŸteÅŸarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 

b) Tebligat için Türkiye'den adres göstermeleri, 

c) Gerçek kiÅŸilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kiÅŸilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kiÅŸilerinin, idare merkezlerinin bulunduÄŸu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduÄŸu Ticaret Odasından yahut benzeri meslek kuruluÅŸundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kiÅŸilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiÅŸilerin kiÅŸiliÄŸi temsile tam yetkili olduklarını noterlikçe tasdik edilmiÅŸ imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kiÅŸilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen ÅŸartlardan ayrı olarak tüzel kiÅŸilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiÅŸilerin tüzel kiÅŸiliÄŸi temsile yetkili olduÄŸunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 

3-Ä°halelere ait ÅŸartname ve elden mesai saatleri dahilinde Yozgat Defterdarlığı Milli Emlak MüdürlüÄŸü 1 No lu serviste görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. 

4-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet Ä°hale Kanunu'nun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaÅŸtırılması ÅŸarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı Ä°dare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

5-Satışı yapılacak taşıtların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma DeÄŸer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır. 

6-Ä°halede artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüÅŸ ve ona göre fiyat teklif etmiÅŸ sayılacaklardır.

7-Ä°hale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir. 

8-Bu ihaleye iliÅŸkin bilgiler www.yozgatdefterdarlığı.gov.tr. Türkiye genelindeki ihale bilgileri ise www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öÄŸrenilebilir. Telefon :0354 212 30 00 (Santral) - 114 (Dahili) 

Ä°LAN OLUNUR 

          Ä° 052


İlan No: 52 | Bu ilan 06 Eylül 2017 Çarşamba tarihinde eklenmiştir.