Son Dakika

ELEKTRÄ°K ENERJÄ°SÄ° SATIN ALINACAKTIR.

Yazı Boyutu
 ELEKTRÄ°K ENERJÄ°SÄ° SATIN ALINACAKTIR.
POLÄ°S MESLEK EĞİTÄ°M MERKEZÄ°-YOZGAT Ä°ÇÄ°ÅžLERÄ°  BAKANLIÄžI EMNÄ°YET GENEL MÜDÜRLÜÄžÜ
SERBEST PÄ°YASADAN ELEKTRÄ°K ENERJÄ°SÄ° alımı 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ä°haleye iliÅŸkin ayrıntılı bilgiler aÅŸağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/427528
1-Ä°darenin
a) Adresi : FATIH MAHALLESI RIZA KAYAALP CADDESÄ° NO: 42/E 66100 MERKEZ YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542125090 - 3542125093
c) Elektronik Posta Adresi : yozgatpmyoidari@egm.gov.tr
ç) Ä°hale dokümanının görülebileceÄŸi
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) NiteliÄŸi, türü ve miktarı : 1.100.000 KWH ELEKTRÄ°K ENERJÄ°SÄ° Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari ÅŸartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : POLÄ°S MESLEK EĞİTÄ°M MERKEZÄ° MÜDÜRLÜÄžÜ HÄ°ZMET BÄ°NALARI
c) Teslim tarihi : Ä°ÅŸin süresi 12 aydır. Ä°ÅŸe BaÅŸlama Tarihi 01/01/2017; Ä°ÅŸi Bitirme Tarihi 31/12/2017 (31 Aralık günü dahildir.) BaÅŸlangıç saati: 00;00, bitiÅŸ saati 24:00 arasını kapsar. Yüklenici mücbir sebepler haricinde enerji akışının devamlılığını 12 ay boyunca saÄŸlamakla yükümlüdür.
3- Ä°halenin
a) Yapılacağı yer : YOZGAT POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ İDARİ BİNA ZEMİN KAT İHALE SALONU --- FATİH MAH. RIZA KAYAALP CAD. NO:42 MERKEZ/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 16.11.2016 - 10:00
4. Ä°haleye katılabilme ÅŸartları ve istenilen belgeler ile yeterlik deÄŸerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ä°haleye katılma ÅŸartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereÄŸi kayıtlı olduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kiÅŸi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduÄŸu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduÄŸunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kiÅŸi olması halinde, ilgili mevzuatı gereÄŸi kayıtlı bulunduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduÄŸu yılda alınmış, tüzel kiÅŸiliÄŸin odaya kayıtlı olduÄŸunu gösterir belge, 
4.1.1.3. Ä°hale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereÄŸince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yayınlanmış olan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici YönetmeliÄŸine göre Serbest Tüketici Belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiÅŸ ilgili lisansı (üretim lisansı, otoprodüktör lisansı, otoprodüktör grubu lisansı, toptan satış lisansı, perakende satış lisansı) teklif ile birlikte sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kiÅŸi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kiÅŸi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiÅŸiliÄŸin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiÅŸiliÄŸin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 Ä°hale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Ä°haleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. Ä°hale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ä°hale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı YOZGAT POLÄ°S MESLEK EĞİTÄ°MÄ° MERKEZÄ° MÜDÜRLÜÄžÜ KAMPÜSÜ Ä°DARÄ° BÄ°NA ZEMÄ°N KAT. SATINALMA BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. Ä°haleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT POLÄ°S MESLEK EĞİTÄ°M MERKEZÄ° Ä°DARÄ° BÄ°NA ZEMÄ°N KAT. SATINALMA BÜROSU adresine elden teslim edilebileceÄŸi gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. Ä°stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ä°hale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleÅŸme imzalanacaktır. Bu ihalede, iÅŸin tamamı için teklif verilecektir. 
10. Ä°stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                                                                                  

İlan No: 69 | Bu ilan 26 Ekim 2016 Çarşamba tarihinde eklenmiştir.