Son Dakika

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Yazı Boyutu

ÖZEL GÜVENLÄ°K HÄ°ZMETÄ° ALINACAKTIR

YOZGAT BELEDÄ°YESÄ° ULAÅžIM HÄ°ZMETLERÄ° MÜDÜRLÜÄžÜ

ÖZEL GÜVENLÄ°K hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ä°haleye iliÅŸkin ayrıntılı bilgiler aÅŸağıda yer almaktadır: 

Ä°hale Kayıt Numarası    :    2016/432094

1-Ä°darenin

a) Adresi    :    A. Nohutlu Mah. Seyhzade Cad. No:8/1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası    :    3542122722 - 3542127517

c) Elektronik Posta Adresi    :    yozgat@yozgat-bld.gov.tr

ç) Ä°hale dokümanının görülebileceÄŸi internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ä°hale konusu hizmetin

a) NiteliÄŸi, türü ve miktarı    :    

ÅžEHÄ°RLERARASI OTOBÜS TERMÄ°NALÄ°NDE 7 ADET PERSONELLE 12 AY SÜREYLE ÖZEL GÜVENLÄ°K HÄ°ZMETÄ° İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari ÅŸartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer    :    YOZGAT

c) Süresi    :    Ä°ÅŸe baÅŸlama tarihi 01.01.2017, iÅŸin bitiÅŸ tarihi 31.12.2017

3- Ä°halenin

a) Yapılacağı yer    :    YOZGAT BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI Toplantı Salonu AÅŸağı Nohutlu Mah. Åžehzade Cad. No:8 66100 - YOZGAT

b) Tarihi ve saati    :    15.11.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ä°haleye katılma ÅŸartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereÄŸi kayıtlı olduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiÅŸi olması halinde, kayıtlı olduÄŸu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduÄŸu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduÄŸunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiÅŸi olması halinde, ilgili mevzuatı gereÄŸi kayıtlı bulunduÄŸu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduÄŸu yılda alınmış, tüzel kiÅŸiliÄŸinin odaya kayıtlı olduÄŸunu gösterir belge, 

4.1.1.3. Ä°hale konusu iÅŸin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iÅŸ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Ä°steklilerin 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına yönelik hükümlerine göre Ä°çiÅŸleri Bakanlığından alınma "Özel Güvenlik Åžirketi Faaliyet Ä°zin Belgesi’nin aslını veya noter tasdikli suretini verecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gösteren Ä°mza Beyannamesi veya Ä°mza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiÅŸi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiÅŸi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiÅŸiliÄŸinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiÅŸiliÄŸin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 Ä°hale konusu iÅŸin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kiÅŸi tarafından iÅŸ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiÅŸiliÄŸin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müÅŸavir ya da serbest muhasebeci mali müÅŸavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiÄŸi tarihten geriye doÄŸru son bir yıldır kesintisiz olarak bu ÅŸartın korunduÄŸunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Ä°ÅŸ deneyimini gösteren belgeler:

Son beÅŸ yıl içinde bedel içeren bir sözleÅŸme kapsamında kabul iÅŸlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iÅŸ veya benzer iÅŸlere iliÅŸkin iÅŸ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iÅŸ olarak kabul edilecek iÅŸler:

4.4.1.

HER TÜRLÜ ÖZEL GÜVENLÄ°K HÄ°ZMET ALIMLARI

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Ä°haleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. Ä°hale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ä°hale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 450 TRY (Türk Lirası) karşılığı YOZGAT BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI Destek Hizmetleri MüdürlüÄŸü AÅŸağı Nohutlu Mah. Åžehzade Cad. No:8 66100 - YOZGAT adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ä°haleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI Destek Hizmetleri MüdürlüÄŸü AÅŸağı Nohutlu Mah. Åžehzade Cad. No:8 66100 - YOZGAT adresine elden teslim edilebileceÄŸi gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. Ä°stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ä°hale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iÅŸ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleÅŸme imzalanacaktır.

Bu ihalede, iÅŸin tamamı için teklif verilecektir. 

10. Ä°stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.DiÄŸer hususlar:

Ä°hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.    


İlan No: 68 | Bu ilan 24 Ekim 2016 Pazartesi tarihinde eklenmiştir.