Son Dakika

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Yazı Boyutu
YOZGAT KAMU HASTANE BÄ°RLİĞİ SAÄžLIK BAKANLIÄžI TÜRKÄ°YE 
KAMU HASTANELERÄ° KURUMU

Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ä°haleye iliÅŸkin ayrıntılı bilgiler aÅŸağıda yer almaktadır: 
Ä°hale Kayıt Numarası  :2016/421015
1-Ä°darenin
a) Adresi :KARATEPE MAH. OFÄ°S ÜSTÜ YOZGAT DEVLET HASTANESÄ° EK BÄ°NA - 4 1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası :354-217 66 33 - 354-217 66 71
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) Ä°hale dokümanının görülebileceÄŸi internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) NiteliÄŸi, türü ve miktarı :AKARYAKIT ALIMI - 10 KISIM - (289.950 Lt. Motorin (DiÄŸer) ve 4.000 Lt. LPG. (Otogaz)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari ÅŸartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri  :Sarıkaya D. H. - Sorgun D. H. - BoÄŸazlıyan D. H.- Saraykent D. H. - Åžefaatli D. H. - AkdaÄŸmadeni D. H. - Yozgat D. H. - Yerköy D. H. - Yozgat ADSM. Ve Çayıralan D. H.
c) Teslim tarihi  :SözleÅŸmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiÄŸi adrese yapılacak iÅŸe baÅŸlama talimatının tebliÄŸinden itibaren Motorin (DiÄŸer), ve LPG Ä°lgili saÄŸlık Tesislerinin ihtiyaçları doÄŸrultusunda peyder pey teslim edilecek olup, iÅŸin süresi 31.12.2017 tarihinde bitecektir.
3- Ä°halenin
a) Yapılacağı yer  :Karatepe Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın DoÄŸum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina - 4 Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati  :10.11.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiÅŸi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduÄŸu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduÄŸunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiÅŸi olması halinde, ilgili mevzuatı gereÄŸi kayıtlı bulunduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduÄŸu yılda alınmış, tüzel kiÅŸiliÄŸin odaya kayıtlı olduÄŸunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ä°hale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereÄŸince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
• Ä°stekliye  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumdan bayilik yapmak üzere verilmiÅŸ olan ve iÅŸ bitim tarihine kadar geçerliliÄŸi olan "Bayilik Lisansı" nın aslı veya noter onaylı sureti, ihale dosyasında sunmalıdır.
• Bayilik Lisansı olan istekliler bayisi bulundukları dağıtıcı firma ile yaptıkları bayilik sözleÅŸmesi veya dağıtıcı firmadan alınmış iÅŸ bitim tarihine kadar geçerliliÄŸi olan bayi olduÄŸunu belirtir belgenin aslı veya noter onaylı sureti teklif dosyasında bulundurulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kiÅŸi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kiÅŸi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiÅŸiliÄŸin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiÅŸiliÄŸin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Åžekli ve içeriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ä°hale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. Ä°hale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ä°hale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatepe Mah.Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın DoÄŸum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina -4 Merkezi Satın Alma ve Ä°hale Uygulama Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. Ä°haleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatepe Mah.Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın DoÄŸum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina -4 Merkezi Satın Alma ve Ä°hale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceÄŸi gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Ä°stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ä°hale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleÅŸme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. Ä°stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İlan No: 67 | Bu ilan 18 Ekim 2016 Salı tarihinde eklenmiştir.