Son Dakika

İLAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

Yazı Boyutu

1)Yukarıda vasıfları belirtilen taşınmaz mal karşısında yazılı tarih ve saatte kenevir tetiştirmek amacıyla Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatları doğrultusunda faaliyette bulunması kaydıyla Hazine taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulüyle 3 (üç) yıl süreyle Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

a) Kiralama işlemi yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat;(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığı İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi(ikametgah),

c)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişlerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanay Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunucak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdikedilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olaral düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin amektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde taklif işleme alınmaz.

3) İhale şartnamesi masei saati içerisinde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4) İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/ adresinde görülebilir.

TEL:(354)2123005

İLAN OLUNUR          İ004


İlan No: 4 | Bu ilan 19 Şubat 2019 Salı tarihinde eklenmiştir.