Son Dakika

YOZGAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yazı Boyutu

 
1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Yozgat İlinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde  ( Yeni Valilik Binası 1. Katında ) Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.
3) İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgâh ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
4) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.
8) Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
10)İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
İlan olunur.
 
NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.
 
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR
 
Sıra No Mahalle/Köy Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine hissesi
(m2)
Cinsi İmar
Durumu
Tahmini
Bedeli(TL)
Geçici Teminatı (TL) Satışın Dayanağı İhale
Tarihi
İhale saati
1 Eskipazar Mahallesi II. Mıntıka - 2007 1 12.998,74 341/600 (Hazine Hissesi:7.387,62 m2) Arsa İmarlı
(Konut Alanı)
4.175.000,00 417.500,00 2886/45 15.01.2019 09:30
2 Y. Nohutlu Mahallesi II. Mıntıka - 1569 7 1.043,17 431/480 (Hazine Hissesi:936,68 m2) Arsa İmarlı
(Konut Alanı)
1.687.000,00 168.700,00 2886/45 15.01.2019 09:45
3 Y. Nohutlu Mahallesi II. Mıntıka - 61 141 1.765,80 Tam Arsa İmarlı
(Konut Alanı )
883.000,00 883.00,00 2886/45 15.01.2019 10:00
4 Y. Nohutlu Mahallesi II. Mıntıka - 61 146 1.111,53 Tam Arsa İmarlı
(Konut Alanı)
612.000,00 61.200,00 2886/45 15.01.2019 10:15
5 Y. Nohutlu Mahallesi II. Mıntıka - 61 150 686,64 Tam Arsa İmarlı
(Konut Alanı)
275.000,00 27.500,00 2886/45 15.01.2019 10:30
6 Y. Nohutlu Mahallesi II. Mıntıka - 61 151 356,57 Tam Arsa İmarlı
(Konut Alanı)
143.000,00 14.300,00 2886/45 15.01.2019 10:45
7 Y. Nohutlu Mahallesi II. Mıntıka - 61 154 279,18 Tam Arsa İmarlı
(Konut Alanı)
140.000,00 14.000,00 2886/45 15.01.2019 11:00
8 Y. Nohutlu Mahallesi II. Mıntıka - 2255 1 1.274,91 Tam Arsa İmarlı
(Konut Alanı)
510.000,00 51.000,00 2886/45 15.01.2019 11:15
9 Fakıbeyli Köyü Nohutlu 116 301 8.624,27 Tam Ham toprak İmarsız 86.242,70 25.872,81 2886/45 15.01.2019 11:30
 
 
SATIŞA SUNULAN KAT MÜLKİYETLİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER
 
Sıra No Mahalle/ Köy Ada No Parsel No Blok Kat Bağımsız Bölüm No Yüzölçümü Arsa Payı Bağımsız Bölüm Yüzölçümü Tahmini
Bedeli(TL)
Geçici Teminatı (TL) Satışın Dayanağı İhale
Tarihi
İhale saati
1 Mutafoğlu II. Mıntıka 24 107 A 4 10 1.182,68 - 59,00 87.025,00.-TL 26.107,50.-TL 2886/45 15.01.2019 14:00
2 Mutafoğlu II. Mıntıka 24 107 A 4 9 1.182,68 - 59,00 87.025,00.-TL 26.107,50.-TL 2886/45 15.01.2019 14:15
3 Mutafoğlu II. Mıntıka 24 107 A 3 8 1.182,68 - 59,00 91.037,00.-TL 27.311,10.-TL 2886/45 15.01.2019 14:30
4 Mutafoğlu II. Mıntıka 24 107 A 3 7 1.182,68 - 59,00 91.037,00.-TL 27.311,10.-TL 2886/45 15.01.2019 14:45
5 Mutafoğlu II. Mıntıka 24 107 A 2 6 1.182,68 - 59,00 91.037,00.-TL 27.311,10.-TL 2886/45 15.01.2019 15:00
6 Mutafoğlu II. Mıntıka 24 107 A 2 5 1.182,68 - 59,00 91.037,00.-TL 27.311,10.-TL 2886/45 15.01.2019 15:15
7 Mutafoğlu II. Mıntıka 24 107 A 1 4 1.182,68 - 59,00 86.022,00.-TL 25.806,60.-TL 2886/45 15.01.2019 15:30
8 Mutafoğlu II. Mıntıka 24 107 A 1 3 1.182,68 - 59,00 86.022,00.-TL 25.806,60.-TL 2886/45 15.01.2019 15:45
9 Mutafoğlu II. Mıntıka 24 107 A Zemin 2 1.182,68 - 59,00 84.547,00.-TL 25.364,10.-TL 2886/45 15.01.2019 16:00
10 Mutafoğlu II. Mıntıka 24 107 A Zemin 1 1.182,68 - 59,00 84.547,00.-TL 25.364,10.-TL 2886/45 15.01.2019 16:15
 
 
 
 
 
YOZGAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
 
1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Yozgat İlinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malların üzerinde Organize hayvancılık/hayvancılık yatırımı yapılmak amacıyla 30 (Otuz) yıl bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere 1 (Bir ) yıl süreli ön izin verilecektir.
2) İrtifak hakkı tesisine ilişkin ihaleler  2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü  ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde  ( Yeni Valilik Binası 1. Katında )  Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
3) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.
4) İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
5) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
6) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8)  İrtifak hakkı süresi 30 yıl olup tapuya tescil tarihinden itibaren başlar,
9) İrtifak hakkı tesisine esas olmak üzere mevzuat gereği ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve diğer giderler hak lehtarı tarafından ödenir.
10)İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
 
HAYVANCILIK YATIRIMI AMACIYLA İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLAR
 
 
 
Sıra No
 
 
 
İl
 
 
 
İlçe
 
 
 
Mahalle /köy
 
 
 
Ada
 
 
 
Parsel
 
 
 
Yüzölçümü
 
Yatırım yapılacak sektör
 
Tahmini
İlk yıl İrtifak bedeli (TL)
 
 
Geçici Teminatı (TL)
 
 
 
İhale usulü
 
 
İhale
Tarihi
 
 
 
İhale saati
1 Yozgat Yerköy    Hacımusalı 0 581 50.000,00 Hayvancılık 938,00 TL 281,40 TL 2886/51-g
Pazarlık Usulü
16.01.2019 09:30
2 Yozgat Akdağmadeni Gümüşdibek 110 4 21311,84 Hayvancılık 928,00 TL 278,40 TL 2886/51-g
Pazarlık Usulü
16.01.2019 09:45
3 Yozgat Merkez Kızıltepe 102 27 110800,00 Hayvancılık 1.631,00 TL 489,30 TL 2886/51-g
Pazarlık Usulü
16.01.2019 10:00
4 Yozgat Akdağmadeni Akçakışla 105 4 21379,92 Hayvancılık 525,00 TL 157,50 TL 2886/51-g
Pazarlık Usulü
16.01.2019 10:15
5 Yozgat Sorgun Agahefendi 18 17 559080,00 Hayvancılık 74.899,00 TL 22.469,70 TL 2886/51-g
Pazarlık Usulü
16.01.2019 10:30
6 Yozgat Sorgun Bağlarbaşı 101 35 47521,74 Hayvancılık 892,00 TL 267,60 TL 2886/51-g
Pazarlık Usulü
16.01.2019 10:45
7 Yozgat Yerköy Aydıngün 103 101 77472,22 Hayvancılık 1910,00 TL 573,00 TL 2886/51-g
Pazarlık Usulü
16.01.2019 11:00
8 Yozgat Yerköy Kördeve 0 463 58025,00 Hayvancılık 1.167,00 TL 350,10 TL 2886/51-g
Pazarlık Usulü
16.01.2019 11:15
9 Yozgat Çayıralan Bağlarbaşı 13 89 998082,99 Hayvancılık 535,00 TL 160,50 TL 2886/51-g
Pazarlık Usulü
16.01.2019 11:30
10 Yozgat Akdağmadeni Akçakışla 112 75 31103,37 Hayvancılık 668,00 TL 200,40 TL 2886/51-g
Pazarlık Usulü
16.01.2019 11:45
11 Yozgat Yerköy Aydıngün 102 10 73768,15 Hayvancılık 1.819,00 TL 545,70 TL 2886/51-g
Pazarlık Usulü
16.01.2019 12:00
 
 

İlan No: 68 | Bu ilan 26 Aralık 2018 Çarşamba tarihinde eklenmiştir.