Son Dakika

918 TON MANGAN MADENİ İHALE İLE SATILACAKTIR.

Yazı Boyutu
 Yozgat İl Encümeni Başkanlığından:                                                                                                                                                                                                
 
Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Yukarıemirler Köyü mevkiinde, ortalama %40,12 tenörlü, 918 ton Mangan Madeninin satışı yapılacaktır. Satışa ilişkin aşağıda ilçesi, mevkii, paftası, koordinatları, cinsi, ortalama tenörü, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı bulunan, 918 ton mangan madeni; 3213 sayılı Maden Kanunun 36 ıncı maddesi 2 inci fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
 
 İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Yozgat İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır. İhale dosyaları mesai saatlerinde Yozgat İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nden görülebilir ve ihaleye katılacaklar ücreti mukabilinde satın alacaklardır.
 
İhale Edilecek Mangan Madeni Bilgileri:
 
   
İli / İlçesi / Köyü
1/25.000 Ölçekli Paftası  
Madenin Cinsi
Tonajı ve Ortalama                     Tenörü  
Muhammen       Bedeli (TL.)                                       (KDV Hariç)
 
Geçici Teminatı (TL.)  
İhale Tarihi ve Saati
 
  Yozgat             Çekerek
Yukarıemirler
 
H34-C4
 
Mangan
 
918 ton
%40,12 tenör
 
 
 
495.720,00
 
  (Dörtyüzdoksanbeşbin yediyüzyirmi)
 
 
 
 15.000,00
 
(Onbeşbin)
 
  03/12/2018         
   Saat:10:30
 
 
 
 
 
 Mangan Madenin Bulunduğu Koordinatlar
 (ED.50, 6 derece)
 
 
 
 
1.Nokta
 
2.Nokta
 
3.Nokta
 
4.Nokta
 
5.Nokta
 
6.Nokta
 
7.Nokta
 
  Sağa (Y) :
 
  692334
 
  692327
 
  692315
 
  692285
 
  692202
 
  692162 
 
   692416
 
 
  Yukarı (X) :
 
4434005
 
4434007
 
4433996
 
4434000
 
4434004
 
4434025
 
4433997
 
                         
 
 
İsteklilerden İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin;
        
Gerçek Kişilerden:
 
 1. Dilekçe ve Madenin Yerinde Görüldüğüne Dair Yer Gördü Belgesi.
 2. Nüfus cüzdanı sureti,
 3. Noter tasdikli imza sirküleri.
 4. Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon, faks ve e–mail adresi,
 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. İhaleye girilecek satışa ilişkin ihale dokümanının alındığına dair 200,00 TL’lik banka makbuzu,
 7. İhaleye girilecek satışa ilişkin her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte),
 8. İhaleye girilecek satışa ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.
 9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.
 
Tüzel Kişilerden:
 
 1.  Madenin Yerinde Görüldüğüne Dair Yer Gördü Belgesi.
 2.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
 3. İrtibat için telefon, faks ve e–mail adresi,
 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Onaylı yetki belgesi ve tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
 5. Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,
 6. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir vergi dairesinden onaylanmış belge,
 7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 8. Ortak girişim olarak ihaleye gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümeni Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.
 9. İhaleye girilecek satışa ilişkin ihale dokümanının alındığına dair 200,00 TL’lik banka makbuzu,
 10. İhaleye girilecek satışa ilişkin her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte),
 11. İhaleye girilecek satışa ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.
 12. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.
      Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. İstekliler istenen belgeleri ihale günü yukarıda belirtilen ihale saatine kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler veya vekilleri açık artırma tekliflerini sözlü olarak vermek üzere belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.  
İlan Olunur.
 

İlan No: 58 | Bu ilan 26 Kasım 2018 Pazartesi tarihinde eklenmiştir.