Son Dakika

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Yazı Boyutu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Envanterinde Bulunan 121 Adet Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası:2018/5259261-İdarenin: a) Adresi:İL JANDARMA KOMUTANLIĞI MERKEZ/YOZGAT 25100 YOZGAT MERKEZ/YOZGATb) Telefon ve faks numarası:3542121042 - 3542176199c) Elektronik PostaAdresi:arikanmf007@hotmail.com İhaledokümanınıngörülebileceğiinternetadresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı:121AdetAraçZorunluMaliSigortayapılacakolupişinsüresi01.01.201931.12.2019tarihleriarasıdır.AyrıntılıbilgiyeEKAP’tayeralanihale dokümanıiçindebulunanidarişartnamedenulaşılabilirb)Yapılacağıyer:İLJANDARMAKOMUTANLIĞI(YOZGAT)İHALEKOMİSYONBAŞKANLIĞIc)Süresi:İşe başlama tarihi01.01.2019,işinbitiştarihi31.12.20193İhaleninaYapılacağıyer:FATİHMAHALLESİJANDARMAALAYKOMUTANLIĞI KIŞLASIMERKEZ/YOZGAT(İhaleKomisyonBaşkanlığıYozgatİlJ.K.lığıKışlasındaKonuşludur,Telefonnumarası:03542121042(Dahili:82888162)Faksnumarası:03542176199b)Tarihvesaat::30.10.2018-11:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İSTEKLİ ANA SİGORTA ŞİRKETİ İSE, TEKLİFİ İLE BİRLİKTE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ VE TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNACAKTIR. İSTEKLİ YETKİLİ ACENTA İSE ACENTASI BULUNDUĞU ANA SİGORTA ŞİRKETİ İLEİMZALAMIŞ OLDUĞU ACENTA SÖZLEŞMESİNİ VE ANA SİGORTA ŞİRKETİNİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ VE TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNACAKTIR. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterle İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Jandarma Komutanlığı (YOZGAT) FATİH MAHALLESİ JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI KIŞLASI MERKEZ / YOZGAT (Telefon numarası: 0 354 212 10 42 (Dahili:8288-8162) Faks numarası: 0354 217 61 99 adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT İL J.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.          İ 050


İlan No: 50 | Bu ilan 20 Ekim 2018 Cumartesi tarihinde eklenmiştir.