Son Dakika

2019 YILI İÇİN YOZGAT İL ÖZEL İDARESİNE AKARYAKIT ALIM İŞİ YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Yazı Boyutu

2019 Yılı İçin Yozgat İl Özel İdaresine Akaryakıt Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası :2018/487818

1-İdarenin

a) Adresi :ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI 14 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası :3542121048 - 3542121257

c) Elektronik Posta Adresi :ozelidare.yozgat@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

1.700.000 lt Motorin ( TS EN 590:2013 A+1 ) , 1.000 lt Kurşunsuz Benzin ( TS / EN 228:2012 A+1) 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Motorin ve Kurşunsuz Benzin 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında alıma konu olan akaryakıt ürünlerinin yüklenici firma istasyonuna nakliyesi yükleniciye ait olup, idarenin yetkili görevlisi tarafından yüklenici firmanın istasyonundan ihtiyacı olan petrol ürünü, sözleşme süresi boyunca yüklenici akaryakıt pompasından parça parça teslim edecektir. İdare ihtiyaç duyması halinde Yozgat İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Akaryakıt ambarına da akaryakıt teslimi yapılacaktır.

c) Teslim tarihi :Motorin ve Kurşunsuz Benzin 01.01.2019 ve 31.12.2019 tarihleri arasında alıma konu olan akaryakıt ürünlerinin yüklenici firma istasyonuna nakliyesi yükleniciye ait olup, idarenin yetkili görevlisi tarafından yüklenici firmanın istasyonundan ihtiyacı olan petrol ürünü, sözleşme süresi boyunca yüklenici akaryakıt pompasından parça parça teslim edecek olup İdare ihtiyaç duyması halinde Yozgat İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Akaryakıt ambarına da akaryakıt teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT

b) Tarihi ve saati :06.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekliler; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde alınmış Bayii Lisans veya eşdeğer belgeleri teklif kapsamında sunulacaktır.

2) İstekliler İdarenin bulunduğu belediye sınırları içerisinde faaliyetini sürdürdüğünü belediye sınırları dışında ise Yozgat il merkezine olan KM uzaklığını resmi olarak belgelendirerek söz konusu belgeyi teklif kapsamında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.   İ 047 


İlan No: 47 | Bu ilan 05 Ekim 2018 Cuma tarihinde eklenmiştir.