Son Dakika

HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Yazı Boyutu

“Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Binası Hurda Karşılığı Yıkım İşi” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a) Adresi : Erdogan Akdag Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km. 66200 Merkez/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası : 354 2421070 - 354 2421068

c) Elektronik Posta Adresi : yapi.isleri@bozok.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.bozok.edu.tr

2-İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yıkımı gerçekleştirecek olan bina; betonarme karkas yapıda, 4 katlı (zemin kat+3 normal kat), 3.896 m² kapalı alana sahiptir. Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan teknik şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Binası - Akdağmadeni/YOZGAT

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası 1. kat İhale Salonu - Merkez/YOZGAT

b) Tarihi ve saati : 04/09/2018 Salı günü – 14:00

4-İhale Tahmini Bedeli, Teminatlara İlişkin Esaslar:

a) Tahmini Bedel : 20.916,67 TL

b) Geçici Teminat Bedeli : İhaleye katılacak olan istekliler tahmin edilen bedelin %3 oranından az olmamak şartı ile hesaplanacak geçici teminatı teklifleri ile birlikte İdareye sunacaktır.

c) Kesin Teminat Bedeli : İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınacaktır.

d) Teminatlar nakit verilmesi halinde, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Bozok Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı Yozgat / Merkez Halk Bankası Şubesi TR 590001200978500006000002 IBAN Numaralı hesabına yatırılacaktır.

e) Geçici Teminat, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde mektup en az 3 ay süreli olacaktır.

f) Kesin Teminat, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde mektuplar süresiz olacaktır.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (2018 yılında alınmış)

4.1.4. Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi, tüzel kişi olması halinde vergi levhası

4.1.5. İhale ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair belge

4.1.5.1. Gerçek kişi olması halinde adli sicil kaydı olmadığına dair belge

4.1.5.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge

Adli sicil kaydı bulunanlar adliyeden açıklama yazısı veya kararı dosyaya koymak zorundadır. 

4.1.6. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu. 

4.1.7. Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz veya geçici teminat mektubu

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin form

4.1.9. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair “İş Yeri Görme Belgesi”

4.1.10. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

 4.1.11. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

4.2. İhaleye Katılamayacak Olanlar:

4.2.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen durumda olanlar doğrudan veya

dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

4.2.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

4.2.3. Yabancı istekliler ihaleye katılamaz.

4.2.4. İhaleye katılamayacak durumda olan isteklilerin ihaleye teklif vermesi halinde geçici teminatları

gelir kaydedilecektir.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, idarenin resmi web sitesinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Merkez/YOZGAT adresinden satın alınabilir. 

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6. Tekliflerin sunulmasına ilişkin esaslar:

6.1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Merkez/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6.2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7. Ödeme Yeri ve Şartları: 

7.1. İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalanmadan önce sözleşme bedelini Bozok Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı Yozgat / Merkez Halk Bankası Şubesi TR 590001200978500006000002 IBAN Numaralı hesabına yatıracaktır.

7.2. Teklif bedeline KDV dahil değildir. KDV bedeli mevzuatına göre hesaplanarak Yüklenici tarafından ödenecektir. KDV’nin yatırıldığına ilişkin belge İdareye ibraz edilecektir.

7.3. Yasal mevzuattan kaynaklanabilecek vergiler ile söz konusu hurdaların satışından oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenecektir.

8. İhtilafların çözüm yeri: 

8.1. Anlaşmazlıkların çözümünde Yozgat mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

9. Diğer Hususlar:

9.1. Yüklenici firma, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup, meydana gelebilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olabileceği idari, hukuki ve mali her türlü sonuçlardan ve zararlardan sorumlu olacaktır.

9.2. İlanda ve ihale dokümanında yer almayan hususlar için 2886 sayılı kanun hükümleri geçerlidir.

9.3. İhale komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.             İ 040


İlan No: 40 | Bu ilan 16 Ağustos 2018 Perşembe tarihinde eklenmiştir.