Son Dakika

İLAN YOZGAT DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜRO BAŞKANLIĞI

Yazı Boyutu

1) Aşağıda tapu kaydı ve niteliklei belirtilen Yozgat İlinde Kayyımlıkla İdaresi Sağlanan taşınmazmalın satış İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Yozgat Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.

3) İsteklilerin taşınmaz mal için belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya  teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) Taşınmazın malin satışı %18 KDV' ye tabidir.

8) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

İlan olunur.

NOT: İhale bilgileri www.yozgatdefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

        İ 036


İlan No: 36 | Bu ilan 06 Temmuz 2018 Cuma tarihinde eklenmiştir.