Son Dakika

T.C. YOZGAT 1. İCRA DAİRESİ 2017/200 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Yazı Boyutu

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Müdürlüğümüz dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz mal Yozgat ili, Merkez ilçesi, Battal köyü, Karacaağaç mevkii, 139 Ada, 14 nolu parselde 21.900,00m2 yüz ölçümüne sahip Tarla nitelikli parseldir.

İCRA KONUSU TAŞINMAZIN KIYMETİNE TESİR EDEN UNSURLARI İLE HER UNSURUN AYRI AYRI DEĞERİ:

1-Cins Ve Nevi 2-Top. Yüzölçümü(M2) 3-İcralık Alanı 4-Toprak Grubu    5-Toprak Bünyesi

    Kuru Tarla 21.900,00             21.900,00             Alloviyal               Killi-Tınlı

6-Topr. Derinliği    7-Arazi Meyili(%)    8-Toprak Geçirgenliği  9-Toprak Verimliliği        10-Arazi Sınıfı

      1 – 2 m                    20 - 25                     Orta                         Orta                 2

Satışa konu taşınmazın Kapitalizasyon faiz oranı metodu ile yapılan tespitinde, 2017 yılı için olduğu, kapitalizasyon faiz oranının araziye yatırılmış olan sermayenin kullanma hakkı olduğu ve kapitalizasyon faiz oranına olumlu ve olumsuz etki yapacak tüm faktörler göz önüne alındığında, ortalama kapitalizasyon faiz oranının KFO % 7 olarak tespit edildiği,

Satışa konu taşınmazın zirai gelir metodu ile yapılan tespitinde, Taşınmazın halihazır durumuna, mevkii ve şartlarına ve olduğu gibi kullanılması halinde ve toprak yapısı, meyilli, geçirgenliği, verimliliği, sulu veya susuz oluşu, toprak derinliği ve bünyesi dikkate alınarak hali hazırda tatbik edilen 2 sınıf kuru tarım arazisinegöre getirebileceği yıllık gelir:

2.Sınıf kuru tarım arazisine dekara ortalama masraf

Dekara ortalama gayri safi gelir                  

 

 

 

DEKARA ORT.G.S. GELİR   DEKARA ORT. MASRAF                DEKARA ORT. NET GEL.

  668,00 / 2 = 334                              400,00 / 2= 200,00                              134,00

KAPİTALİZE KIYMET VE BİRİM SAHAYA TAKDİR EDİLEN KIYMET

                    Da. Orta. Net Gelir(Arazi Rantı)     134,00

Kapitalize Kıymet:---------------------------------------- = -----------------=1.914,28TL/ Da

                    Orta. Kapitalizasyon Faizi  0,07

Bir dekarın kıymeti : 1.914,28TL

Bir m² kıymeti      :1.914,28TL /1000 =1,91 TL

(Dekara gayri safi gelirden %2 stopaj vergisi tenzil edilmiştir.)

Taşınmazın mütemmim cüzileri bulunmamakta olup, söz konusu taşınmazın birim (m2) ve toplam kıymetleri hesaplandığında

Ada ve  Parsel No :     Taşınmazın cinsi:Değeri(M²)             Yüzölçümü(m²)             Toplam TL

139         14                         Kuru tarla        1,91                          21.900,00          41.829,00 TL

TOPLAM = 41.829,00  TL

Yapılan hesaplamalar neticesinde söz konusu parsel içintoplam kıymeti 41.829,00 TLolarak hesaplanmıştır."denilmektedir.

Adresi : Yozgat ili, Merkez ilçesi, Battal Köyü Karacaağaç mevki, 139 ada, 14 parsel

Yüzölçümü : 21.900,00  Arsa Payı:Yok     İmar Durum: Şehir imar planı ve mücavir alan sınırları dışındadır.

Kıymeti : 41.829,00 TL        KDV Oranı: %18         Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 08/06/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Yozgat Adliyesi -1(eksi bir) bodrum kat. Yozgat 1.İcra Müdürlüğü Çapraz Karşısı Adliye Mezat Salonu Merkez//YOZGAT

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve tasınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satıs ilanı tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/200 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2018                 İ 013


İlan No: 13 | Bu ilan 12 Mart 2018 Pazartesi tarihinde eklenmiştir.