Son Dakika

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Boyutu
Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2018/18018
1-İdarenin
a) Adresi: Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No: 17-Karatepe Mah. Ofis Üstü No:1 (Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Binası)  66200 MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3542175070-2176633 –3542176671
c) Elektronik Posta Adresi: merkezisatinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:4 Kalem Kit veya Sarf Karşılığı Cihaz Temini Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Müdürlüğümüze bağlı Saraykent ve Çayıralan Devlet Hastaneleri
c) Teslim tarihi:Sözleşmeyi müteakip, cihaz/cihazlar tüm fonksiyonlarıyla birlikte faal olacak şekilde kurulacaktır. Cihaz ve/veya cihazların kurulumu ile birlikte idarenin talep ettiği miktardaki kit ve/veya sarf malzemeleri de beraberinde teslim edilecektir. Kitlerin kalan kısımları ile gerekli sarf malzemeleri ise ayrıntılı ihtiyaç listesi ve diğer ihale dokümanlarında  belirtilen bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve stok durumuna göre talep edilecek ve peyder pey ( Kitler, talebi müteakip 10-on - iş günü içerisinde, sarf malzemeleri ise aynı gün) teslim edilecektir. Teslimatlar kesinlikle mesai saatleri içerisinde (08.00-16.30 arasında) yapılacaktır. Bu saatlerin dışında teslimat kabul edilmeyecek olup, bu hususta tüm sorumluluk yükleniciye aittir. İşin süresi 22 ay olup her halükarda 31.12.2019 tarihi itibarıyla ihale sonuçlandırılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: aratepe Mah. Ofis Üstü No:1 (Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 07.02.2018- 10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TITUBB) kayıtlı olduğuna ve teklif edilen cihazlar ve kitlerin TITUBB 'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeler, UBB barkod numaraları ile beraber teklif dosyasında bulundurulacaktır.
2-Teklif edilen tüm cihazlar10 (On) yaşını geçmeyecek, cihazın yaşı imalat tarihi ve seri numarası üretici firmadan alınacak belge ile belgelendirilecektir. Cihazlar söz konusu hizmet sözleşme süresi bitimi itibariyle 10 (On)  yılı geçmemiş olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM( Original Equipment Manafacturer- Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün  ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklinin imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden herhangi biri ile tevsik edilir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif edilen cihaz/cihazlar ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı/distribütör yahut istekli adına düzenlenmiş  Satış  Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, teklif dosyasında sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Eğer teklif edecek firma ana bayi ya da  distribitör firma değilse cihazlara ve cihazlara iat kitlelere teklif etmeye yetili olduğuna dair distribitör veya ana bayiden alınmış yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
2- Kullanıma verilmesi teklif edilen cihaz sistemlerinin orijinal katalogları (veya CD halinde), teklif dosyasında sunulacaktır. (katalogları ile CD içerisindeki bilgiler İngilizce veya Türkçe olmalıdır.)
3- Kitlerin, kontrol ve kalibratörlerin a-markası, b- üretildikleri ülke, c- katalog numaraları, d-mevcut tüm ambalaj hacimleri, e- aplikasyon bilgileri, f- ambalaj test  sayılar, g- raf ömrü, h- açıldıktan sonra cihaz üzerindeki dayanıklılık süreleri ve saklama koşullarına ilişkin orijinal belgeler  ile testlerin inkubasyon sürelerini içeren prospektüsleri ve uluslararası klinik laboratuar standartlarına uyan gün içi ve günler arası tekrarlanabilirlik (CV) değerlerine sahip olduğunu gösteren belgeler ( veya CD halinde) teklif dosyasında sunulacaktır.
4-Teklif edilen cihazların yaşını gösteren belgeler teklif dosyasında sunulacaktır.
5-  Teklifte bulunan firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar”……… hastaneye ……….. marka ………. model ………. cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın kaşesi basılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır. (Teknik şartnamede istenen özelliklerin karşılandığını katalog, broşür veya teknik dokümanlara atıfta bulunarak gösteren Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi verilecektir.) Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri red edilecek.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Tıbbi Cihaz/malzeme satışı veya Kit Karşılığı Cihaz Temini yapmış olarak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6.Bu  İhale  sadece yerli istekliler katılabilecek  olup yerli malı teklif eden yerli  istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatepe Mah.   Ofis Üstü No:1 (Eski  Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları  Hastanesi)Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatepe Mah. Ofis Üstü No:1 ?(Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede,işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
                                                       İ 003

İlan No: 3 | Bu ilan 16 Ocak 2018 Salı tarihinde eklenmiştir.