Son Dakika

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIĞI

Yazı Boyutu

Yozgat Ail eve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2018 yılı 11 Ay Süre ile Araç Kiralama Hizmetihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine gore açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2017/662900

İdarenin

Adresi :AŞAĞI NOHUTLU MAHALLESİ SEYHZADE CADDESİ 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

Telefon ve faks numarası :3542121047 – 3542125505

Elektronik Posta Adresi :yozgat@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :Ail eve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2018 yılı 11 Aylık Sürücülü 5 Adet 13+1 Minibüs, 1 Adet 4+1 Pick-Up Araç Kiralama Hizmeti hizmet alım işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :1.İş Kısmı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti, 2. İş Kısmı Alparslan Türkeş Huzurevi Müdürlüğü Engelli Asansörlü Araç Kiralama Hizmeti, 3. İş Kısmı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Engelli Asansörlü Araç Kiralama Hizmeti, 4. İş Kısmı Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti, 5. İş Kısmı Esenli Bilal Şahin Huzurevi Müdürlüğü Engelli Asansörlü Araç Kiralama Hizmeti, 6. İş Kısmı Ail eve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.02.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3) İhalenin

a) Yapılacağı yer :Yozgat Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü(M. Hulusi Efendi Mah. Şehit Serdar Tayyar Duruduygu Cd. No:53 Yozgat)

b) Tarihi ve saati :15.01.2018 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen binaların genel temizliği işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü (M. Hulusi Efendi Hah. Şehit Serdar Tayyar Duruduygu Cd. No:53 Yozgat- Doküman bedeli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıcaktır.)   adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü (M. Hulusi Efendi Hah. Şehit Serdar Tayyar Duruduygu Cd. No:53 Yozgat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verylemez. 

13.Diğer hususlar: 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıda idarelerin ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılacaktır.

Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Çocuk Evleri Sitesi-Yozgat Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Huzurevi Müdürlüğü- Alparslan Türkeş Aile Ve Sosyal Politiklar Bakanlığı Müsteşarlık Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Çocuk Destek Merkezi- Yozgat Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Huzurevi Müdürlüğü-Esenli Bilal Şahin Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

                                          İ 073


İlan No: 73 | Bu ilan 25 Aralık 2017 Pazartesi tarihinde eklenmiştir.