Son Dakika

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Yazı Boyutu

23 Kalem tıbbi sarf malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/680118

1-İdarenin

a) Adresi : Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No:17- Karatepe Mah.Ofis Üstü No:1 (Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Binası) 66200 -6100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası : 3542175070-2176633 - 3542176671

c) Elektronik Posta Adresi : merkezisatinalma@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 Kalem Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Yozgat Şehir Hastanesi eczanesine veya deposuna

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak sipariş tebliğinden itibaren Malzemeler sağlık tesisinin ihtiyaç ve/veya stok durumuna göre peyder pey ve stok tasarruf eylem planı gereği (azemi 6 Maxsimüm 8 ) siparişde teslim edilecektir. Bu teslimat, Sağlık tesisinin Sarf Malzemelerinin miktarını belirten yazılı siparişine müteakip 10 (on) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Sözleşme süresi içerisinde, %20' ye kadar mal / iş artışının olması söz konusu olduğu takdirde, mal miktarını belirten yazılı siparişi müteakip yüklenici aynı şekilde 10 (on) iş günü içerisinde istenilen Malzemelerini teslim etmek zorundadır. Teslimatlar kesinlikle mesai saatleri içerisinde (08.00 - 16.30 arasında) yapılacaktır. Bu saatlerin dışında teslimat kabul edilmeyecek olup, bu hususta tüm sorumluluk yükleniciye aittir. İhale ihtiyaç miktarı tahmini olarak belirlenmiş olup; söz konusu kalemlerden sözleşme süresince alınmayan ürünler için herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karatepe Mah. Ofis Üstü No:1 –(Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 16.01.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi Cihaz sınıfına giren malzemeler, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların T.C. Sağlık

Bakanlığı tarafından onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen malzemeler TİTUBB’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürün olacak ve UBB (barkod) numarası, marka adı teklif cetvelinde yazılı olacaktır.

Teklif edilen malzemelere ait UBB kayıtlarının internet çıktıları üzerinde hangi kaleme ait UBB kaydı olduğu belirtilecektir. İstekliler, listede belirtilen ürünler içerisinde Tıbbi Cihaz sınıfına girmeyen ve UBB kaydı zorunlu olmayan ürünler var ise durumu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri sarf malzemelerin (Teknik Şartnamede belirtilen kalemler için ) 1'er adet numuneyi ihale saatinden önce Satın alma birimine tutanak karşılığı teslim edeceklerdir. İstekliler numune teslim tutanağını 2 nüsha olarak ihaleden önce hazırlayacaklar, numuneler satın alma personelince kontrol edildikten sonra taraflarca imza altına alınacak, düzenlenen tutanağın birisi isteklide diğeri ise satın alma personelinde kalacaktır. Verilen numunelerin üzerine firma adı ve numuneye ait ihale sıra numarasını içeren etiketler bulunacaktır. İhale listesinde yer alan numune istenen kalemler için, isteklilerden teklif verdiği halde numune vermediği tespit edilen kaleme/kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı  bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatepe Mah.Ofis Üstü Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü (Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) Satın Alma ve İhale Uygulama Birimiadresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatepe Mah. Ofis Üstü No:1 –(Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                     İ 072


İlan No: 72 | Bu ilan 22 Aralık 2017 Cuma tarihinde eklenmiştir.