Son Dakika

AKARYAKIT (35000LT MOTORİN) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Yazı Boyutu

AKARYAKIT (35000LT MOTORİN) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası :2017/657738

1-İdarenin

a) Adresi :Asagi Nohutlu Mahallesi Mevlana Caddesi 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası :3542122741 - 3542121064

c) Elektronik Posta Adresi :tarim@yozgattarim.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :35.000 LİTRE MOTORİN 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Motorin alımı yüklenici firmanın akaryakıt istasyonu pompa başında idare araçlarının ihtiyacı kadar 31/12/2018 tarihine kadar verilecektir.

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim günü içerisinde işe başlanır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Toplantı Salonu-YOZGAT

b) Tarihi ve saati :02.01.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Motorin ve Benzin mal kalemi için teklif verecek isteklilerin aşağıdaki belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir

A) Akaryakıt istasyonunun Yozgat Belediye sınırları içerisinde olduğuna dair belge.

B) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu bayisi ise teklif sahibi bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi.

C) İstekliye, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonun Bayilik Lisans Belgesi.

D) İstekli Akaryakıt pazarlama Bayi ise;5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Hükümleri Çerçevesinde alınmış Bayii Lisansının verilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İhale Birimi-YOZGAT adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Toplantı Salonu-YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                     İ 071


İlan No: 71 | Bu ilan 15 Aralık 2017 Cuma tarihinde eklenmiştir.