Son Dakika

YOZGAT İLİ SORGUN, ÇAYIRALAN AKARYAKIT ALIMI MADENİ YAĞ VE ANTİFİRİZ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Boyutu

Yozgat ili Sorgun, Çayıralan Akaryakıt alımı Madeni yağ ve Antifiriz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usülü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2017/645955 

1-İdarenin 

a) Adresi :Örnekevler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Menekşe Sok. No:11 KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası :3522221104 - 3522323800 

c) Elektronik Posta Adresi :ismailekici@ogm.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, turu ve miktarı :22.000 Litre Euro dizel motorin 60 litre antifiriz 54 lt15/40 madeni yağ Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şarnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Akaryakıt istasyonları Pompalar

c)Teslim tarihleri :söz konusu mal sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 31/12/2018 tarihine kadar peyderpey akaryakıt istasyonlarından teslim edilecektir.

3- İhalenin 

a)Yapılacağı yer :Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati :20.12.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir” akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşundan verilmiş” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,

Teklif Zarfı içerisinde sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküsü;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamamsı halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150TRY( türk Lirası) karşılığı Doküman bedelinin, İdarenin, Ziraat Bankası, IBAN: TR52 0001 5957 9552 2250 01 numaralı hasabına, dekont üzerine ??İhalenin Kayıt Numarsı, Doküman Bedeli İçindir.?? İbaresi ve istekli adı/ unvanı ile TC/VN numarsı yazdırarak yatırılması koşulu ile İdarenin özel bütçe ihale biriminden adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                      İ 070


İlan No: 70 | Bu ilan 11 Aralık 2017 Pazartesi tarihinde eklenmiştir.